Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nu kan tidsbegränsat anställda anmälas till Trygghetsstiftelsen

Alla doktorander, forskarassistenter, konstnärliga ledare med flera med minst tre års anställningstid kommer att anmälas till Trygghetsstiftelsen från och med 1 april 2006. Från och med denna dag blir alltså lärosätena skyldiga att på eget initiativ anmäla de tidsbegränsat anställda enligt högskoleförordningen.

1 maj, 2006
Universitetsläraren

Det är det glädjande beskedet, sedan Arbetsgivarverket nu antagit SULF:s och SACO-S yrkande.
Som tidigare rapporterats har SULF under lång tid arbetat intensivt med att ge arbetstagare som haft tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen – såsom doktorander, forskarassistenter och konstnärliga lärare – tillgång till kvalificerad hjälp och ekonomiskt bistånd i samband med arbetslöshet. Vissa lärosäten har nämligen inte följt trygghetsavtalet och anmält de berörda arbetstagarna till Trygghetsstiftelsen i samband med att deras tidsbegränsade anställning upphört. Detta trots att arbetstagarna uppfyllt kvalifikationskravet på tre års sammanhängande anställningstid.
Under januari 2006 skrev förbundet en rad uppmärksammade debattartiklar i dagspressen (se SULF:s hemsida) på några av de universitetsorter där stora lärosäten inte velat ge sina tidigare anställda de förmåner som de haft rätt till enligt trygghetsavtalet. Samtidigt uppvaktade SULF redan i höstas Arbetsgivarverket i frågan. Detta ledde fram till att förbundet formulerade ett yrkande om ett förtydligande av trygghetsavtalet. Glädjande nog har Arbetsgivareverket nu antagit SULF:s yrkande. Det innebär att alla som har en anställning som tidsbegränsats enligt högskoleförordningen nu, från och med 1 april, omfattas av trygghetsavtalet om kvalifikationstiden är uppfylld. Även SULF-medlemmar vilkas anställning, som exempelvis doktorand, upphörde före 1 april 2006 ska kontakta oss. Med vår hjälp kan det gå att hitta en lösning även i dessa fall.
Det är dock värt att understryka att problemet med anmälan tidigare bara uppstod när en persons sista anställningsavtal var tidsbegränsat enligt högskoleförordningen.
En person som till exempel först varit anställd som doktorand och därefter fått en annan typ av anställning som tidsbegränsats enligt lagen om anställningsskydd (till exempel vikariat eller projektanställning) ska alltså självklart anmälas till Trygghetsstiftelsen – givet att kvalifikationstiden, inräknat den tid som personen varit anställd som doktorand, är uppfylld. Det gäller oavsett om forskarstudierna avslutats före, under eller efter att den tidsbegränsade anställningen upphört. Motsvarande gäller för forskarassistenter med flera.
Det är för övrigt fullt möjligt att göra anmälningar till Trygghetsstiftelsen i efterhand. Medlemmar som anser sig vara felaktigt behandlade ombedes snarast kontakta SULF.
Till sist en kort information om villkoren och förmånerna enligt trygghetsavtalet. Det som anges nedan gäller för arbetstagare vilkas tidsbegränsade anställning upphört från och med 1 januari 2005. För tillsvidare (fast) anställda gäller delvis andra regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Se även Trygghetsstiftelsens hemsida, www.tsn.se.

Tre års anställningar
För att omfattas av trygghetsavtalet ska man ha haft en eller flera tidsbegränsade anställningar i minst tre år sammanhängande. Kortare avbrott på några veckor kan dock accepteras i samband med övergången till en ny tidsbegränsad anställning. Anställningarna måste inte vara vid samma myndighet utan man kan räkna samman anställningar vid olika myndigheter. Villkoren för tidsbegränsat anställda förbättrades avsevärt den 1 januari 2005 efter starka påtryckningar från SACO-S (främst SULF) i avtalsrörelsen hösten 2004.
De viktigaste förmånerna som kan ut-gå till tidigare tidsbegränsat anställda är:

• Kvalificerad hjälp från Trygghetsstiftelsen för att snarast få nytt arbete eller starta eget företag. Det kan till exempel innebära utbildning, praktik, starta eget-bidrag med mera samt inte minst stöd att söka arbete och förmedling av kontakter med framtida arbetsgivare.

• Ekonomisk kompensation vid arbetslöshet. Trygghetsstiftelsen betalar mellanskillnaden (så kallad avgångsersättning) mellan 80 procent av hela den tidigare lönen och arbetslöshetsersättningen från a-kassan. Den senare är högst 80 procent av 20075 kr oavsett om tidigare lön varit högre. Det finns inget tak i ersättningsnivån vad gäller avgångsersättning. Avgångsersättning utgår så länge man har rätt till a-kasseersättning (minst 300 dagar).

ROBERT ANDERSSON
Ombudsman

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023