Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ledare

1 april, 2006
Universitetsläraren

Fredagen 24 februari presenterade arbetsmarknadsminister Hans Karlsson sitt länge emotsedda förslag till ändring av lagen om anställningsskydd (LAS) och föräldraledighetslagen. Förslaget, som i sin helhet finns på regeringens hemsida, www.regeringen.se, har nu skickats på lagrådsremiss.
Den tänkta ändringen av LAS innehåller två olika delar.

REGERINGEN FÖRESLÅR en gräns för visstidsanställningar. Efter 14 månader inom en femårsperiod hos samma arbetsgivare ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Den föreslagna regeln avses ersätta flertalet rättsliga möjligheter till visstidsförordnanden som finns i nu gällande LAS. Regeringen tänker sig att LAS i ny lydelse ska träda i kraft den 1 juli 2007. Liksom idag ska det finnas möjlighet att göra avvikelse till exempel i högskoleförordningen eller i form av kollektivavtal.

DET ANDRA VIKTIGA FÖRSLAGET är att om föräldralediga sägs upp, så börjar uppsägningstiden löpa först när den föräldralediga har kommit tillbaka till arbetet. Också i övrigt vill regeringen stärka de föräldraledigas rättigheter på viktiga punkter. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2006.
SULF har under lång tid arbetat för förändringar på båda dessa punkter. Regeringens förslag är därför välkomna. Andelen visstidsanställningar inom högskolan är alldeles för stor. Det finns goda skäl att tala om slentrian – och missbruk. Den osäkerhet som tidsbegränsade anställningar alltid medför påverkar rekrytering och akademisk karriär på ett negativt sätt. Enligt den statistik som SULF har tagit fram över visstidsanställningar vid Lunds universitet – och som är representativ för landet – är andelen visstidsanställda högre bland kvinnor än bland män. Det nuvarande regelverket är således en av de sållningsmekanismer under den akademiska karriären som särskilt drabbar kvinnorna.

VAD INNEBÄR regeringens förslag för anställningar som lärare och forskare? Rimligtvis att det finns ökade förutsättningar för att åstadkomma en karriär med mindre av godtycke och tillfälligheter. Detta kommer i så fall att öka kvaliteten i utbildning och forskning, samtidigt som tillvaron för individerna blir tryggare och mera förutsägbar.
Regeringen avser att tillsätta en ny utredning om anställningsstrukturen vid universitet och högskolor. Utredningen måste utgå från att alla resurser ska inkluderas när personal- och rekryteringsbehov planeras. Inte enbart grundutbildnings- och de så kallade fakultetsanslagen utan också de externa anslag, som utgör uppemot 60 procent av de sammanlagda forskningsmedlen.
Enligt SULF:s mening får inte akademiska institutioner reduceras till forskarhotell, där enskilda forskare som har fått egna anslag söker logi. Det måste föras en personalpolitik värd namnet.
SULF har med olika medel angripit missbruket av visstidsanställningar. Vi övertygade om att personalplaneringen vid universitetet och högskolor kan förbättras på ett genomgripande sätt. Men en förutsättning är att dagens regelverk, som möjliggör en egenartad blandning av slentrian och rent utnyttjande av individers utsatta position, undanröjs. Härigenom kommer också attityderna till de anställda att förändras på ett positivt sätt.

DEN BÄSTA LÖSNINGEN är att sluta ett kollektivavtal om tidsbegränsningarna. Då får vi inom högskolan samma spelregler som på arbetsmarknaden i övrigt, och en balans mellan arbetsgivare och anställda. Och så öppnas möjligheten att på ett bättre sätt än idag göra avvägningen mellan verksamhetens och individens behov.

GÖRAN BLOMQVIST
Förbundsdirektör

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023