Examensbeskrivningar ses över just nu

Utbildningsdepartementet håller just nu på att se över examensbeskrivningarna för yrkesexamina. I samband med översynen tar regeringen ställning till Högskoleverkets rapport Genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor.
Efter det att propositionen Kvinnofrid presenterades fick Högskoleverket regeringens uppdrag att utvärdera hur frågor om genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor beaktas i ett antal högskoleutbildningar.
HSV granskade elva utbildningar och resultatet presenterades i juni 2004.
Undersökningen gjordes via en enkät och svaren visar att många utbildningar tar upp frågor om mäns våld mot kvinnor. Men även om ämnet behandlas görs det inte alltid tillräckligt mycket och grundligt. Det kan handla om bristfällig kurslitteratur eller att lärarna har otillräckliga kunskaper.
HSV föreslår i utredningen att regeringen för in krav på kunskap om mäns våld mot kvinnor i examensordningen för barnmorska, läkare, lärare, psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska, socionom, tandläkare samt för social omsorgsutbildning. HSV föreslår också att regeringen ska överväga om inte denna kunskap bör ingå även i examensordningen för röntgensjuksköterska, sjukgymnast, specialistsjuksköterska och specialpedagog.
– I högskolepropositionen föreslår regeringen att examensordningen ska ses över. Just nu pågår detta och Högskoleverkets rapport ingår i detta arbete, som beräknas bli färdigt under våren, berättar Maria Lindqvist, departementssekreterare med ansvar för jämställdhetsfrågor på Utbildnings- och kulturdepartementet.

ANKI WOOD


Kategorier: Arkiv