Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Allt färre uppsägningar vid landets lärosäten

Nu minskar antalet uppsagda och befarat övertaliga vid landets högskolor och universitet. Cirka 120 fast anställda lärare och forskare miste jobbet 2005, detta jämfört med cirka 200 under 2004.

1 mars, 2006
Universitetsläraren

Under perioden 1 december 2004–30 november 2005 har minst 210 lärare, forskare och/eller forskningsingenjörer varit aktuella för förhandlingar på grund av befarad arbetsbrist. Det kan jämföras med 350 SULF-medlemmar under samma period föregående år.
Detta enligt SULF:s årliga enkät om uppsägningar vid universitet och högskolor. Uppgifterna innefattar inte TA-personal.
– En del av dessa förhandlingar pågår fortfarande varför man tyvärr måste räkna med ytterligare ett antal uppsägningar, säger Ann Fritzell, chefsutredare på SULF.
Statistiken är inte heltäckande och färre lärosäten har svarat i år än föregående år (13 saknas i år jämfört med fyra förra året).
– Trots det törs jag nog påstå att både antalet uppsagda och antalet befarade övertaliga har minskat jämfört med föregående år – i vilket fall har de inte blivit fler, säger hon.
Till skillnad från föregående år finns heller inga spontana kommentarer om att fler uppsägningar är på gång.
– Tvärtom kommenterar några lärosäten att en vändning skett. Till exempel säger Mittuniversitetet att de lagt de stora uppsägningsomgångarna bakom sig och Malmö högskola att man nu till och med nyanställer.

Ett trendbrott
Efter att uppsägningarna har ökat under flera år verkar det nu alltså ha skett ett trendbrott.
– Sammanfattningsvis är mitt intryck – av denna enkät och av besök vid flera lärosäten samt samtal med lokala fackliga företrädare – att uppsägningarna inte längre ökar utan tvärtom minskar.
Lärosätenas ekonomiska problem verkar således ha avtagit, säger Ann Fritzell.
– Ett skäl härtill är att man tidigare sagt upp för många, antingen för säkerhets skull eller för att man inte kunde göra riktiga bedömningar av sitt ekonomiska läge, det vill säga att man överreagerade.
Av enskilda lärosäten har SLU fortfarande flest uppsägningar tillsammans med Södertörns högskola, båda 18, medan Malmö högskola och Högskolan i Kristianstad har sagt upp 12 lärare vardera.
– Relativt sett är de här högskolorna hårdare drabbade än SLU, vars uppsägningar minskat rejält i antal. Uppsägningarna är överhuvudtaget mer jämnt spridda över alla lärosäten än tidigare år.
I stort sett alla typer av fakulteter har enligt sammanställningen haft ekonomiska problem både inom grundutbildning och inom forskning, vilket lett till neddragningar av lärarpersonalen.

Brist på studenter
Bland ämnen och vetenskapsområden som berörts återfinns fortfarande de tekniska.
– Bristande studentefterfrågan är fortfarande huvudskälet, men även forskningsfinansieringen sviktar, främst den externfinansierade.
Humanistiska ämnen verkar förhållandevis mer representerade än tidigare, det gäller till exempel vissa moderna språk, såsom nedläggningarna på Södertörns högskola, men också enstaka lärare på högskolorna i Kristianstad och Borås. Lärare på vårdutbildningar är också drabbade. Högskolan i Borås har fortsatt att dra ner på de medellånga vårdutbildningarna, fortsätter hon.
– I år har också Hälsohögskolan i Jönköping gjort vissa neddragningar och på Göteborgs universitet pågår fortfarande förhandlingar om institutionen för omvårdnad.

Topp på isberg
Som föregående år berörs också denna gång ett antal befordrade professorer. Minst sju har varit föremål för förhandlingar och av dem har sex sagts upp, bland annat två vid vardera SLU och Södertörns högskola.
Det totala antalet adjunkter (minst 51) som sagts upp är denna gång något färre än antalet lektorer och forskare (minst 59). Men bland gruppen lektorer och forskare är antalet forskare större än antalet lektorer; forskarna har ofta sagts upp på grund av bristande externa forskningsmedel.
Ann Fritzell påpekar som vanligt att dessa uppgifter endast är toppen på ett isberg vad gäller lärarnas och forskarnas risk att bli arbetslösa.
– För att få en totalbild måste alla de tidsbegränsade anställningar som inte förlängts läggas till. Sådana uppgifter går inte att samla in med en sådan här enkät.

PER-OLOF ELIASSON

Sammanställning
Ett antal högskolor har under 2004 inte haft några förhandlingar om arbetsbrist under 2005. Det är fem konstnärliga högskolor i Stockholm, GIH, Högskolan i Skövde och Handelshögskolan i Stockholm.
13 lärosäten, varav fem universitet, två konstnärliga högskolor och sex övriga högskolor har inte svarat på SULF:s enkät. Det är universiteten i Lund, Umeå och Örebro, KTH och Chalmers, Danshögskolan och DI, högskolorna i Halmstad och Kalmar, Högskolan Väst, Högskolan Dalarna, Lärarhögskolan i Stockholm och Mälardalens högskola.
”Befarad övertalighet” betyder att befattningarna har varit föremål för förhandlingar om arbetsbrist. De befattningar som gått så långt som till uppsägning återfinns under ”Uppsagda”. Pågår fortfarande förhandlingar anges det separat.

Uppsala universitet
Befarad övertalighet: 12 lektorer, 6 forskare och 4 adjunkter.
Uppsagda: 5 forskare.
Orsak/område: Externfinansierad forskning.

Lunds universitet
Inget svar.

Göteborgs universitet
Befarad övertalighet: 10 lektorer/adjunkter.
Oavslutade förhandlingar: 4 lektorer/adjunkter.
Orsak/område: Verksamhetsförändring vid Institutionen för omvårdnad.

Stockholms universitet
Befarad övertalighet: 2 lektorer och 6 forskare.
Uppsagda: 2 lektorer och 6 forskare.
Orsak/område: Grundutbildning och externfinansierad forskning.

Umeå universitet
Inget svar.

Linköpings universitet
Befarad övertalighet: 6 lektorer/adjunkter och 1 forskningsingenjör.
Oavslutade förhandlingar: 6 lektorer/adjunkter.
Uppsagda: 1 forskningsingenjör.
Orsak/område: Medicinsk fakultet.

Karolinska institutet
Befarad övertalighet: 1 forskare och 3 adjunkter.
Uppsagda: 1 forskare.
Orsak/område: Forskning.

Chalmers tekniska högskola
Inget svar.

Luleå tekniska universitet
Befarad övertalighet: Totalt cirka 20 lärare.
Oavslutade förhandlingar: 8–10 lektorer/adjunkter.
Uppsagda: 1 professor, 2 lektorer och 6 adjunkter.
Orsak/område: Grundutbildning och forskning inom teknisk och filosofisk fakultet.

Karlstads universitet
Befarad övertalighet: 2 lektorer och 9 adjunkter.
Oavslutade förhandlingar: Omplaceringsutredning återstår för 1 adjunkt.
Uppsagda: 2 lektorer och 4 adjunkter.
Orsak/område: Grundutbildning i franska, pedagogik, kulturgeografi och vårdvetenskap.

Växjö universitet
Befarad övertalighet: 10 lektorer/adjunkter.
Uppsagda: 1 lektor (återanställd) och 2 adjunkter (varav 1 återanställd). Orsak/område: Grundutbildning i kemi och franska.

Örebro universitet
Inget svar.

Mittuniversitetet
Befarad övertalighet: 1 professor och 1 forskarassistent.
Oavslutade förhandlingar: 1 professor.
Uppsagda: 1 forskarassistent.
Orsak/område: Grundutbildning och forskning, elektronikproduktion respektive etnologi.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Befarad övertalighet: 3 professorer, 4 lektorer, 18 forskare, 3 adjunkter och 4 forskningsingenjörer.
Oavslutade förhandlingar: 1 lektor, 5 forskare och 3 forskningsingenjörer.
Uppsagda: 2 professorer, 2 lektorer, 12 forskare, 1 adjunkt och
1 forskningsingenjör.
Orsak/område: Oftast externfinansierad forskning. Anmärkning: Övertaligheterna har minskat märkbart under höstterminen 2005 då ekonomin förbättrats.

Handelshögskolan i Stockholm
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Blekinge tekniska högskola
Befarad övertalighet: 1 professor och 1 lektor.
Oavslutade förhandlingar: 1 professor och 1 lektor.
Orsak/område: Grundutbildning i historia.

Danshögskolan
Inget svar.

Dramatiska institutet
Inget svar.

Gymnastik-och idrottshögskolan,GIH
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Högskolan i Borås
Befarad övertalighet: 1 professor, 6 lektorer och 15 adjunkter.
Uppsagda: 1 professor, 1 lektor och 7 adjunkter.
Orsak/område: Grundutbildning och forskning, vårdvetenskap,
Ingenjörshögskolan samt data- och affärsvetenskap.

Högskolan i Dalarna
Inget svar

Högskolan på Gotland
Befarad övertalighet: 1 adjunkt.
Uppsagd: 1 adjunkt.
Orsak/område: Institutionen för samhällsvetenskap.

Högskolan i Gävle
Befarad övertalighet: 10 lektorer/adjunkter och 6 adjunkter.
Oavslutade förhandlingar: 9 lektorer/adjunkter.
Uppsagda: 1 lektor och 6 adjunkter.
Orsak/område: Grundutbildning i datavetenskap samt matematik och statistik.

Högskolan i Halmstad
Inget svar

Högskolan i Jönköping
Befarad övertalighet: 2 lektorer och 3 adjunkter.
Uppsagda: 2 lektorer och 3 adjunkter.
Orsak/område: Grundutbildning, Hälsohögskolan och Ingenjörshögskolan.

Högskolan i Kalmar
Inget svar

Högskolan i Kristianstad
Befarad övertalighet: 6 lektorer och 10 adjunkter.
Uppsagda: 5 lektorer och 7 adjunkter.
Orsak/område: Grundutbildning i en rad ämnen.

Högskolan Väst
Inget svar

Konstfack
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Kungl. Konsthögskolan
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Lärarhögskolan i Stockholm
Inget svar.

Malmö högskola
Befarad övertalighet: 6 lektorer och 6 adjunkter.
Uppsagda: 6 lektorer och 6 adjunkter.
Orsak/område: Grundutbildning i naturvetenskapliga ämnen.

Mälardalens högskola
Inget svar.

Operahögskolan i Stockholm
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Södertörns högskola
Befarad övertalighet: 2 professorer, 10 lektorer och 6 adjunkter.
Uppsagda: 2 professorer, 10 lektorer och 6 adjunkter.
Orsak/område: Grundutbildning och forskning, ekonomisk historia och nedläggning av vissa moderna språk.

Teaterhögskolan i Stockholm
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Enkäten har besvarats av personalchefer eller motsvarande.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023