Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

14 december, 2005
Universitetsläraren

Samgående mellan lärosäten utreds
Lärarhögskolan i Stockholm blir en del av Stockholms universitet? Frågan ska utredas, enligt styrelsebeslut i september vid de berörda lärosätena. Tanken är att bilda en utbildningsvetenskaplig fakultet vid universitetet. Utredningen ska vara klar i maj 2006.
I ett pressmeddelande skriver Stockholms universitet:
”Redan idag har Stockholms universitet och Lärarhögskolan en omfattande samverkan genom exempelvis lärarprogrammet och forskarutbildningen. Vid ett eventuellt samgående skulle den nya utbildningsvetenskapliga fakulteten få ett sammanhållet ansvar för utbildning, forskning och forskarutbildning. En förhoppning är också att en gemensam fakultet skulle möjliggöra en ökad satsning på utbildningsvetenskaplig forskning – ett område som är i stort behov av resursförstärkning. Om förslaget blir verklighet innebär det att Lärarhögskolan avvecklas som eget lärosäte”.
En projektgrupp kommer att utreda för- och nackdelar vid ett samgående.
Vid ett eventuellt samgående ska Lärarhögskolans lokaler vid Campus Kondradsberg bli en del av den nya utbildningsvetenskapliga fakulteten. ”Personalen vid bägge lärosätena har informerats om samtalen i olika sam-
manhang”, sägs i pressmeddelandet. Även Utbildnings- och kulturdepartementet har informerats. ”En eventuell avveckling av Lärarhögskolan som eget lärosäte kan ske först efter ett riksdagsbeslut”.

Mälardaens högskola får ny rektor
Ingegerd Palmér, rektor för Luleå tekniska universitet, blir ny rektor för Mälardalens högskola från 15 oktober 2005 till 31 mars 2011.

Ingegerd Palmér har varit rektor för Luleå tekniska universitet i nästan tolv år. Hon har en bakgrund som matematiker och har bred erfarenhet från ett flertal universitet och högskolor. Hon har haft ett stort antal uppdrag både inom och utom tjänsten, skriver Utbildnings- och kulturdepartementet i ett pressmeddelande och tillägger att hon bland annat är styrelseordförande i Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och ledamot i Svenska in-
stitutet och Kungliga Operan.

Universitet drabbade av orkanen
Orkanen Katrina har haft avgörande betydelse för verksamheten vid många universitet och högskolor i USA:s delstater vid mexikanska bukten.
Åtminstone två av dem, Tulane University och Loyola University New Orleans har meddelat att de lägger ned all undervisning under hösten för att åter öppna vid vårterminens start. Vid Tulane har många byggnader skadats och även om det vore möjligt att reparera dem relativt snabbt så är universitetet, enligt dess ledning, beroende av staden New Orleans infrastruktur för att kunna fungera.
Administrationen för Loyola University har temporärt etablerat sig i andra städer. Men eftersom detta katolska universitet har systerinstitutioner runt om i USA har studenterna fått försäkran om att kunna tillbringa höstterminen vid institutioner i andra delstater.
Vid University of New Orleans låg en tredjedel av campus under vatten. Här planerar man att etablera elektronisk distansundervisning i avvaktan på att normala aktiviteter kan återupptas.

(Högskoleverkets internationella nyhetsbrev)


Finland lockar toppforskare med utlandserfarenhet

Finlands Akademi och innovationsmyndigheten Tekes har lanserat ett nytt
program för att få ledande utländska forskare till Finland. Inom programmet ska man rekrytera utländska forskare, eller finländska forskare som arbetat en längre tid utomlands, till finländska universitet och forskningsinstitut.
Bakgrunden är regeringens principbeslut om utveckling av det offentliga forskningssystemet.
De forskare som beviljas finansiering ska delta i forskarutbildningen och det förutsätts att deras kompetens är relevant med hänsyn till de forskningspolitiska huvudlinjerna. Universitet och forskningsinstitut väntas ge förslag på strategiska områden där de är starka och till vilka det skulle vara motiverat att anställa en internationell toppforskare.
Genom programmet vill man lägga grunden till ett långsiktigt internationellt forskningssamarbete. Finansieringen gäller därför uttryckligen forskare som så småningom kommer att vara en del av det finländska forskningssamhället.

(Högskoleverkets internationella nyhetsbrev)

Tvärvetenskap allt vanligare
Tvärvetenskapliga projekt har blivit allt vanligare i Sverige, men också i många andra länder.
”Försiktiga skattningar pekar mot att ungefär en tredjedel av forskningsverksamheten, i Sverige liksom internationellt, kan beskrivas som tvärvetenskap”, skriver Vetenskapsrådet i ett pressmeddelande.
Detta mot bakgrund av en aktuell analys av tvärvetenskap. ”Drivkraften för denna utveckling är i första hand att forskare behöver teorier, metoder och tekniker från andra områden för att effektivt lösa sina forskningsproblem. Förutom dessa spontant drivna samarbeten har finansiärer även stimulerat till tvärvetenskap inom utpekade områden”.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023