Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 9-05

1 september, 2005
Universitetsläraren

Henning Mankell inledningstalar
Den internationella mobilitetskonferensen i Stockholm har titeln The other side of mobility. Inledningstalare blir författaren Henning Mankell, även känd för sitt internationella engagemang.
Konferensen arrangeras av Academic Cooperation Association, ACA,
i Bryssel i samarbete med organisationens svenska medlemmar: Högskoleverket, Internationella Programkontoret och Svenska Institutet.
Konferensen kommer att hållas i KTH:s lokaler den 12–14 juni. Mer information finns på ACA:s hemsida:
www.aca-secretariat.be/

Två centrum för didaktik
Två nya nationella ämnesdidaktiska centrum ska bildas – ett för medicinska vetenskaper och vårdvetenskap, samt ett för konstnärliga utbildningar.
Det är Rådet för högre utbildning som satsar 11,4 miljoner kronor på
etableringarna på Karolinska institutet respektive Dramatiska institutet, framgår av ett pressmeddelande från rådet. Det handlar om att under tre år driva ett nationellt strategiskt program.
Totalt ansökte 25 institutioner om att få bilda ett nationellt ämnesdidaktiskt centrum.

Bioteknik föreslås få egen nationell strategi
Det behövs satsningar på runt en miljard kronor per år, anser Vinnova, som på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi för svensk bioteknik.
Regeringens mål för strategin är bland annat att inom tio år ha ökat antalet direkt sysselsatta inom branschen med minst 50 procent, att fördubbla de svenska netto-exportinkomsterna samt att företagsstrukturen då består av fler medelstora företag.

Flera satsningar
Vinnova föreslår flera satsningar, bland annat att regeringen tillsätter ett bioteknikråd med företrädare från regering, akademi, industri, fackförbund och myndigheter. Rådet ska aktivt följa genomförandet av strategin och snabbt agera när möjligheter och hot dyker upp inom bioteknikområdet.
Vidare föreslås att utreda skatteincitament för privata FoU-investeringar i små och medelstora företag, samt att förbättra rörligheten mellan akademi och näringsliv. Till exempel föreslås ett nationellt postdocprogram och ett program som innebär möjlighet för forskare inom industrin att få heltidsforskartjänster inom akademin.

Bra utbildning i pedagogik
Landets pedagogiska utbildningar får godkänt i en granskning gjord av Högskoleverket. Det gäller alla 25 lärosätena i undersökningen. Enligt verket är den samlade lärarkompetensen god och nära hälften av lärarna har
forskarutbildning.
Granskningen gäller landets högskoleutbildningar i pedagogik, didaktik och pedagogiskt arbete. Pedagogik är det största ämnet på högskolan näst efter företagsekonomi. Hela 35000 studenter läser pedagogik och det stora flertalet är inte lärarstudenter, skriver Högskoleverket i ett pressmeddelande. Många läser kurser i ämnet inom ramen för ett utbildningsprogram till exempel
personal- och arbetslivsprogrammet eller samhällsvetarprogrammet.
Kurserna kan ofta läsas på distans eller deltid, vilket gör att det går att arbeta vid sidan av studierna. Det är en anledning till att pedagogik lockar så många studenter och en förhållandevis stor andel från studieovana hem, kommente-
ras i pressmeddelandet.
Kvinnorna är i majoritet – 78 procent av studenterna och 74 procent av doktoranderna. Men bland professorerna är kvinnorna färre, 34 procent.
Högskoleverket uppmanar lärosätena att arbeta för en jämnare könsfördelning och att se över kravnivåerna för distansstudierna så att inte kvaliteten urholkas.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023