Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 juni, 2005
Universitetsläraren

Ullenius ny vice ordförande i EUA

Christina Ullenius, rektor vid Karlstads universitet, har utsetts till vice ordförande i styrelsen för European University Association (EUA).
EUA är en europeisk samarbetsorganisation för 700 universitet och drygt 30 nationella rektorskonferenser. Vid organisationens generalförsamling 31 mars, valdes professor Georg Winckler, Wiens universitet, till ny ordförande. Christina Ullenius valdes till ledamot av styrelsen och därefter valde styrelsen inom sig två vice ordförande, av vilka den ena var professor Roderick Floud, London Metropolitan University, och hon den andra.
–EUA är den gemensamma rösten för Europas lärosäten. Medlemmarna kommer från hela Europa och är inte på något sätt begränsade till EU-området. Våra universitet och högskolor spelar en allt större roll i Europa och det är därför mycket viktigt att vi också deltar i samhällsdebatten, säger hon.

Ekman fortsätter på Konsthögskolan

Marie-Louise Ekman, rektor för Konsthögskolan i Stockholm sedan 1999, fortsätter som rektor fram till 30 juni 2008.
Det framgår av ett regeringsbeslut i mitten av mars.
Marie-Louise Ekman har bland annat varit professor i måleri på Konsthögskolan mellan 1984 och 1991. Sedan 1969 har hon varit verksam inom film, teater, tv och radio.

IPK:s framtid ska utredas

Hur ska verksamheten vid Internationella programkontoret bedrivas? Vad blir konsekvenserna om den utlokaliseras till Visby, som Lokaliseringsutredningen föreslagit?
Det ska generaldirektör Erland Ringborg utreda, på uppdrag av regeringen. Utredningen ska redovisas senast 31 augusti 2005.
Programkontoret (IPK) ansvarar framför allt för svenskt deltagande i EU:s utbildningsprogram, inklusive information om programmen, handläggning av ansökningar, samt uppföljning och spridning av resultat.
Syftet är att effektivisera verksamheten och att öka andelen svenska studenter i utlandet, skriver utbildnings- och kulturdepartementet i ett pressmeddelande.
Bakgrunden är att EU-kommissionen i juli 2004 la fram ett förslag till nytt ramprogram för livslångt lärande för perioden 2007-2013. Det nya programmet ska ersätta flera av de nuvarande utbildningsprogrammen. Förslaget innebär en kraftig ambitionshöjning och en ökning i volym jämfört med nuvarande program, enligt departementet, som tillägger att budgeten kommer att ökas avsevärt och att administrationen i större utsträckning ska decentraliseras till medlemsstaterna.

Kårobligatoriet moderniseras

Kårobligatoriet ska moderniseras, anser regeringen, som beslutat om direktiv till en utredning med detta syfte.
I motiveringen skriver Utbildnings- och kulturdepartementet att kårobligatoriet behöver moderniseras för att bättre passa dagens studenter, samt universitet och högskolor. Under den senaste tioårsperioden har det skett stora förändringar inom lärosätena och antalet studieplatser har byggts ut kraftigt. Nya studentgrupper har tillkommit och det nya Nätuniversitetet har medfört ökat antal distansstudenter.
Dagens regler för kårer och nationer skapades för över 20 år sedan. Det behövs en förnyelse för att stärka studentkårer och nationer inför framtiden, sägs i ett pressmeddelande från departementet.
I en kommentar säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.
–Jag vill modernisera obligatoriet för att stärka studentkårer och nationer inför framtiden. I riksdagen finns förslag om ett avskaffat obligatorium som om det bifölls skulle få starkt negativa konsekvenser för studentkårer och nationer.

Vinnova får nytt sekretariat

EU-FoU-rådet avvecklas och verksamheten förs över till Vinnova i form av ett sekretariat. Det handlar om en anpassning av den svenska organisationen till EU:s forskningssamarbete och motivet är att ge svenska forskare tidig och adekvat information och stöd, framgår av ett av Utbildnings- och kulturdepartementets pressmeddelanden om forskningspropositionen.
Sekretariatet får i uppgift att främja svensk medverkan i EU:s forskningssamarbete genom information, utbildning, rådgivning och juridisk hjälp till företag och forskare vid universitet och högskolor.
Småföretagens möjligheter att delta i EU:s ramprogram för forskning och utveckling bör främjas särskilt, enligt departmentet.

Allt större intresse för högskoleprovet

Årets högskoleprov engagerade fler än någonsin tidigare. Drygt 51 600 personer hade anmält sig till provet 9 april. Det var en ökning med 10,5 procent jämfört med förra våren.
Den procentuella ökningen var störst vid Karlstads universitet. Där ökade antalet anmälda med 23,8 procent, rapporterar Högskoleverket. Räknat i antal personer var ökningen störst vid Stockholms universitet med 1 655 fler anmälda än förra våren.
Antalet anmälda ökade också vid universiteten i Göteborg, Lund och Uppsala, samt vid högskolorna i Dalarna, Kristianstad och Skövde. Minskat antal anmälda noterades vid Luleå tekniska universitet, Örebro universitet, samt vid högskolorna i Borås och Kalmar.
Förklaringen till den kraftiga ökningen är troligen större årskullar, arbetslöshet och det faktum att toppbetyg från gymnasiet inte är en garanti för att bli antagen till en attraktiv utbildning, skriver Högskoleverket.

Nytt mål för norsk forskning

År 2010 ska 3 procent av BNP i Norge gå till forskning och innovation. Det är den norska regeringens mål i forskningspropositionen, som nyligen lämnades till Stortinget.
Enligt Eurostat satsar Norge idag 1,89 procent av BNP på FoU, medan Danmark satsar 2,60 procent och Sverige 4,27 procent.
Enligt den norska propositionen ska en tredjedel av forskningsanslagen komma från den offentliga sektorn och resten från näringslivet. Internationalisering, grundforskning och innovation är tre ledord. Det internationella forskningssamarbetet ska stärkas och utländska forskare lockas till Norge.
I propositionen betonas särskilt energi och miljö, hälsa, hav och mat. Men prioriterade områden är även matematik, teknik och naturvetenskap.
Donationer från privata källor uppmuntras och gåvobrev över 5 miljoner kronor kommer att förstärkas med 25 procent genom offentliga medel.
Forskarkarriären ska också göras mer attraktiv.
(Högskoleverkets internationella nyhetsbrev)

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023