SULF-ja till tre nivåer

Utbildnings- och kulturdepartementets förslag att indela högskoleutbildningen i tre nivåer i stället för dagens två nivåer – allt i Bolognaprocessens anda – är bra förslag, tycker SULF i sitt remissvar på ”Förslag till nivåbeskrivning för de tre nivåerna i högre utbildning”.
Det innebär att det i högskolelagen kommer att anges att högre utbildning ska ges på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
I lagförslaget ingår mål för respektive utbildningsnivå. De nuvarande målen för grundläggande- och forskarutbildning föreslås gälla för nivå ett och tre. När det gäller den avancerade nivån föreslår departementet:
”Utbildning på avancerad nivå skall innebära betydande fördjupning eller annan vidareutveckling i förhållande till utbildning på grundnivå och skall utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå syfta till att ge studenterna
• förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, samt formulera och lösa problem på grundval av ofullständig information. och
• beredskap för forskning och utvecklingsarbete eller för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet.”
SULF sammanfattar i remissvaret:
”Det helt nya förslaget till mål för den avancerade nivån ger enligt vår uppfattning en god utgångspunkt för såväl regeringens utformning av examensbeskrivningar som lärosätenas utformning av kurser på avancerad nivå”.


Kategorier: Arkiv