Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Bättre villkor för visstidsanställda

Väsentliga förbättringar för visstidsanställda och ett tydligare arbetstidsavtal för högskolans lärare. Det är nyheter i trygghetsavtalet respektive arbetstidsavtalet, som ett resultat av den senaste avtalsrörelsen.

20 december, 2004
Universitetsläraren

Inför avtalsrörelsen yrkade SULF att diskrimineringen av visstidsanställda skulle tas bort i trygghetsavtalet. SULF yrkade också på förändringar i arbetstidsavtalet.
I förhandlingarna föreslog Arbetsgivarverket inledningsvis omfattande försämringar i trygghetsavtalet för tillsvidareanställda.
Men resultatet av förhandlingarna innebär väsentliga förbättringar för visstidsanställda i trygghetsavtalet och måttliga förändringar för tillsvidareanställda.
Arbetstidsavtalet för högskolans lärare har blivit tydligare. Protokollsanteckningen i arbetstidsavtalet för befordrade lärare tas bort.

Ändringar i trygghetsavtalet
• Trygghetsavtalet gäller från 1 januari även visstidsanställda som haft tidsbegränsade anställningar under sammanlagt minst tre år.
• För tillsvidareanställda införs en kvalifikationstid på ett år för att omfattas av avtalet.
• I januari 2008 höjs åldern för pensionsersättning från 60 till 61 år.

Som tidigare måste arbetsgivaren underrätta Trygghetsstiftelsen för att visstidsanställda ska få del av avtalets förmåner. Något som ska ske i anslutning till att den anställde underrättas om att anställningen kommer att upphöra.

Ändringar i arbetstidsavtalet
• Protokollsanteckningen för lärare som befordras på grund av behörighetsbedömning tas bort (anteckningen har missbrukats så att lärare som befordrats alltför ofta endast fått behålla oförändrade anställningsvillkor).
• Planeringen av årsarbetstiden, som ska ske i samråd med berörd lärare, ska i fortsättningen dokumenteras.

Ändringarna i det centrala arbetstidsavtalet innebär att många lokala arbetstidsavtal kan behöva omförhandlas. Som tidigare gäller att om lokala parter inte kommer överens ska frågan överlämnas till lokal skiljenämnd med opartisk ordförande. De av skiljenämnden fastställda bestämmelserna ska därefter gälla som lokalt kollektivavtal.

BJÖRN BIRATH
Förhandlingschef

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023