Notis

–Nu har regering till slut utsett en utredare.
Så kommenterar Högskoleförbundet, SHUF, i sitt infoblad att Marianne Levin, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och prodekanus vid Juridiska fakulteten, av regeringen utsetts att utreda lärarundantaget.

Rapport i mars 2005
Det var i juli regeringen beslutade om direktiv att utreda konsekvenserna av ett avskaffande av lärarundantaget, men först i slutet av oktober utsågs Marianne Levin, som ska lämna en rapport senast 30 mars 2005.
Hon är föreståndare för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet (IFIM), ordförande för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) och tillhör de juridiska experterna i EG-kommissionens Vetenskapliga kommitté för geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar med mer. Hon har under senare år medverkat i flera statliga utredningar på immaterialrättsområdet, noterar infobladet.


Kategorier: Arkiv