Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ledare

19 december, 2004
Universitetsläraren

SULF:s kongress den 25 och 26 november blev händelse- och innehållsrik. Diskussionerna om viktiga sakfrågor bidrar till att öka förbundets fackliga styrka.
Till styrelseledamöter och suppleanter valdes ovanligt många nya personer. Till följd av ett kongressbeslut år 2000 utses i normalfallet representanterna för högst tre mandatperioder, dvs. sex år. Flera styrelsemedlemmar hade nu uppnått denna tid. De många nyvalen innebär en föryngring, som också speglar det generationsskifte som universitet och högskolor är på väg in i.
Det är bra att fackföreningens styrelse reflekterar medlemskårens sammansättning. Från kongressdelegaterna framfördes dock en oro över att den nyss nämnda begränsningsregeln kan resultera i att SULF ofrivilligt förlorar goda krafter. Sannolikt kommer nästa valberedning att vara extra uppmärksam på denna risk.

Kongressen beslöt att SULF:s fackliga insatser ska förstärkas. De ökade ambitionerna framkommer i den verksamhetsplan som fastställdes. Arbetet för att förbättra anställningstryggheten måste fortsätta, eventuellt genom att fler ärenden förs till Arbetsdomstolen. Löneförhandlingarna och arbetstiderna är andra stora frågor, liksom villkoren för doktoranderna. SULF fortsätter att, trots hårt motstånd t.o.m. från andra SACO-förbund (sic!), driva att alla doktorander ska ha en anställning.
Övergripande innebär kongressens beslut att den akademiska karriärens attraktivitet måste öka. Detta sker t.ex. genom att alla lärare tillförsäkras inflytande på sin arbetsplats, tid för egen kompetensutveckling, och att sambandet mellan undervisning på grundnivån och forskningen förstärks.
SULF-avgiften har varit oförändrad i 10 åren. Detta har varit möjligt tack vare god medlemstillväxt och en rationellt bedriven verksamhet. Men de ökade ambitionerna tillsammans med växande arbetsbelastning till följd av uppsägningar och andra problem på arbetsplatserna innebär att förbundets kapacitet att agera måste stärkas.

Kongressen beslöt att höja medlemsavgiften med 20 kronor i månaden för dem som erlägger hel avgift. För övriga avgiftskategorier höjs avgiften i proportion till anställningens omfattning och natur. Förslaget till avgiftshöjning har diskuterats ingående. 20 kronor är mycket pengar, men strängt taget handlar det som Christoph Bargholtz skrev i förra numret av denna tidning att återställa avgiftens värde till den nivå som den hade för tio år sedan.

Styrelsens förslag att förbundets sektioner utom doktorandföreningen SDF skulle ersättas med nya rådgivande organ var kontroversiellt. Majoriteten bland kongressledamöterna röstade emot och ville behålla sektionerna.
Bakom styrelsens proposition om förändring låg styrelsens önskemål att modernisera förbundets arbetsformer, så att de blir bättre anpassade till dagens och framtidens fackliga verklighet. Den enkät som styrelsen låtit göra bland ett representativt urval medlemmar visade också att sektionerna är föga kända bland medlemmarna.
Flertalet bland kongressdelegaterna menade dock att sektionerna var betydelsefulla för medlemmarnas identifikation med SULF. Dessutom uppfattades styrelsens förslag rymma en risk för ökad styrning.
Den som skriver dessa rader räknar inte med att debatten vid kongressen har avsatt några negativa spår. Det blir dock en viktig uppgift för den nyvalda styrelsen att besluta om sådana former för val av ledamöter till flera sektionsstyrelser, så att grundläggande krav på representativitet och förankring bland medlemmarna kan tillgodoses.

GÖRAN BLOMQVIST
Förbundsdirektör i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023