Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Preliminärt avtal mellan parterna

SACO-S och Arbetsgivarverket, AgV, offentliggjorde den 26 oktober ett preliminärt löneavtal för treårsperioden den 1 oktober 2004 till 30 september 2007. Avtalet bygger på lokal lönebildning och förutsätter, som tidigare, att lokala parter träffar kollektivavtal om nya löner.

17 december, 2004
Universitetsläraren

Lönerna revideras per den 1 oktober 2004, den 1 oktober 2005 och den 1 oktober 2006, om lokala parter inte kommer överens om andra tidpunkter.
Lokalförening och respektive högskola kan också, som i det gamla avtalet, komma överens om att vid högskolan helt eller delvis tillämpa lönesättande samtal, som innebär att lönerevisionen sker genom att chef och medarbetare överenskommer om ny lön.
Lönesättande samtal användes sparsamt inom högskolan mellan 2002 och 2004. Den vanliga formen inom högskolan har i stället varit att lokalförening och högskola träffat kollektivavtal om medlemmarnas löner. En dialog mellan chef och medarbetare om bland annat motiverad och önskad lön har då ofta föregått lokalföreningens förhandling.
Om lokala parter inte kan enas i förhandlingarna kan de föras vidare till en lokal lönenämnd med opartisk ordförande. Om arbetsgivaren inte avser att följa den lokala lönenämndens rekommendation kan förhandlingarna sedan föras vidare i en central lönenämnd. För det fall den centrala lönenämndens rekommendation om nya löner inte genomförs utövas arbetsgivarens befogenheter av Arbetsgivarverket och i sista hand av verkets styrelse.
SACO-S yrkade, då förhandlingarna inleddes, att ett skiljeförfarande skulle användas vid oenighet i den lokala förhandlingen. Förhandlingskartellen har inte fått gehör för det yrkandet. Men den tidigare förhandlingsordningen har förenklats och stramats upp, bland annat har ett mellansteg i form av central förhandling mellan den lokala och centrala lönenämnden tagits bort. Den lokala arbetsgivarens inflytande har också minskat i förhållande till den centrala lönenämnden.

Förhandlingarna till lönenämnd
Under perioden 2002-2004 slutade de lokala förhandlingarna inom högskoleområdet vid nio tillfällen i oenighet. Förhandlingarna fördes då till lokal lönenämnd och i två fall, Försvarshögskolan och Blekinge tekniska högskola, gick de vidare till central lönenämnd. Försvarshögskolans rektor avvisade den centrala lönenämndens rekommendation till skillnad från rektor vid Blekinge tekniska högskola som för sin del accepterade.
Om den nya förhandlingsordningen inte fungerar tillfredställande kan det centrala avtalet sägas upp senast den 31 mars 2006. Avtalet upphör då att gälla den 30 september 2006.
Förutom lönefrågor har förhandlingarna mellan SACO-S och Arbetsgivarverket även omfattat arbetstid, arbetsmiljö och trygghetsfrågor, viktiga frågor inte minst för SULF:s medlemmar. Det avtal som träffats mellan SACO-S och Arbetsgivarverket är preliminärt så länge förhandlingar pågår mellan Arbetsgivarverket och övriga fackliga organisationer inom staten.
När avtalet blir definitivt läggs det ut på SULF:s hemsida, www.sulf.se

BJÖRN BIRATH
Förhandlingschef

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023