Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ledare

17 december, 2004
Universitetsläraren

Som framgår av information på andra platser i denna tidning närmar sig den statliga avtalsrörelsen slutet. Från SULF:s sida välkomnar vi att lönerna ska revideras årligen under den kommande treåriga avtalsperioden. Det är också positivt att förhandlingsordningen har förändrats så att balansen mellan arbetsgivare och förening är bättre än tidigare.
Förhandlingarna omfattar också en rad andra mycket betydelsefulla inslag för SULF:s medlemmar, bl.a. arbetstid, arbetsmiljö och trygghetsfrågor. SULF och SACO-S har prioriterat att förbättra de ekonomiska villkoren för visstidsanställda som inte får fortsatt förordnande. Till dessa frågor återkommer vi så snart Arbetsgivarverkets förhandlingar med övriga fackliga organisationer inom staten har fullbordats. Förhandlingsinformation kommer då att finnas på bl.a. SULF:s hemsida.

De lokala löneförhandlingar som väntar kommer sannolikt att bli svåra. Som nämnts tidigare i denna tidning påverkas lärosätenas ekonomi av en kontinuerlig anslagsurholkning. Samtidigt måste universitet och högskolor kunna konkurrera med arbetsmarknaden i övrigt när det svenska samhället går in i en ny högkonjunktur.
Lönesättande samtal har inte blivit någon succé inom högskolan. Skälen för detta är flera, men kanske främst att befogenheten att bestämma lön bara i mycket begränsad omfattning har delegerats till prefekter och liknande chefer. Mot den bakgrunden är ,många medlemmar som deltagit i lönesättande samtal missnöjda med denna förhandlingsform.
SULF kan därför inte rekommendera medlemmarna att gå in för lönesättande samtal. Däremot bör alla medlemmar begära ett samtal med chefen om lönen. I denna dialog är det lämpligt att ta upp arbetsgivarens löneprinciper, framföra de egna synpunkterna om motiverad lön samt, i förekommande fall, ställa frågor om vad man ska göra för att kunna få upp lönen. SULF menar att det är ändamålsenligt att lönedialogen föregår förhandlingen mellan lokalförening och högskolan.

Lönedialogen är viktig. Utnyttja den!

SULF kommer att på olika sätt stödja sina medlemmar i lönekampen. Lönestatistiken är mycket uppskattad och flitigt utnyttjad. Vi förnyar och kompletterar den successivt och i takt med att nya siffror finns.
SULF kommer att i ännu större utsträckning än tidigare att förbereda våra lokala förhandlare. När detta skrivs har vi lokala företrädare inne för grundliga genomgångar av avtalet. Fortlöpande kommer vi att ge stöd under förhandlingsarbetet. Genom att vi genom de lokala SACO-S-råden och föreningarna tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna kan vi åstadkomma ett bra utfall för medlemmarna.

Under de senaste åren har lönerna inom universitet och högskolor ökat i samma takt som inom statsförvaltningen i övrigt. Detta är en förbättring i förhållande till löneutvecklingen i slutet av 90-talet.
Universitet och högskolor har inte råd att av löneskäl gå miste om de bästa medarbetarna. Tvärtom knyts stora förhoppningar till lärosätena som förnyande krafter i det svenska samhället. Vi kan också se vad just radikalt förbättrade akademikerlöner betyder i länder som Irland. Enligt helt nya prognoser från OECD kommer Irland att år 2010 ha högst BNP per capita inom hela OECD-området. Nyckelfaktorn är den irländska statens massiva och modiga satsning på universiteten. Den välfungerande grundforskningen har betytt mycket för den globala industrins lokaliseringsbeslut till den gröna ön.
Den ”keltiska tigern” rusar mot nya framgångar. Universitet och högskolor där har av beslutsfattarna fått de ekonomiska möjligheterna att konkurrera med de främsta vetenskapliga miljöerna i världen. Vi väntar på motsvarande politiska mod i Sverige!

GÖRAN BLOMQVIST
Förbundsdirektör i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023