Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fler uppsägningar väntas i högskolan

Fortfarande är det ganska få tillsvidareanställda forskare och lärare som sägs upp, men tendensen är att allt fler lärosäten har fått bekymmer. Räknar man in tidsbegränsat anställda och nydisputerade finns ett stort dolt problem med ökande arbetslöshet.

17 december, 2004
Universitetsläraren

En muntlig avstämning vid SULF:s årliga ordförandekonferens i september visade att antalet uppsägningar av tillsvidareanställda lärare och
administratörer har ökat något sedan 2003 och antagligen kommer att öka ytterligare under 2005, enligt Ann Fritzell, ombudsman på SULF.
Hon konstaterar att antalet uppsagda universitetslärare fortfarande är få i förhållande till andra grupper på arbetsmarknaden. Om man däremot räknar in tidsbegränsat anställda och nydisputerade finns ett stort dolt problem med ökande arbetslöshet för dem som är verksamma inom högskolan.
-Speciellt bekymmersamt är detta för de unga forskarna som kommer att behövas inom bara några år, men som lärosätena inte anser sig ha råd att
anställa idag, säger hon (se Universitetsläraren nr 15/04).
I december förra året gjorde SULF-kansliet en enkät till de lokala SACO- och SULF-föreningarna. Resultatet av enkäten redovisades i
Universitetsläraren nr 1/04. Motsvarande enkät kommer att skickas ut i år
Det är tydligt att vissa delar av högskolan kommer att ha fortsatta problem, enligt avstämningen i september. Problemen beror främst på alltför många nybörjarplatser i förhållande till antalet sökande inom naturvetenskap och teknik, men också på externfinansieringens karaktär med relativt korta projekttider och förhållandevis snabba omkastningar i prioriteringarna. Här är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) det tydligaste exemplet på lärosäten som drabbats, men också fysikinstitutionen på Chalmers/Göteborgs Universitet, enligt Ann Fritzell.
-Vi kan som fackliga organisationer inte motsätta oss förändringar av verksamheten inom högskolan. Det olyckliga är om ledningarna agerar alltför kortsiktigt i förhållande till lärosätets långsiktiga utveckling av verksamheten.
Hon betonar att en ansvars- och insiktsfull personalpolitik är ett viktigt instrument som inte nog kan överskattas i dag.
-I detta ingår naturligtvis en professionell hantering av den process som kan leda fram till uppsägning av en eller flera av våra medlemmar. Men idag är processen tyvärr inte alltid så professionell som den borde vara.

Beskrivning av läget
Här kommer i korthet en beskrivning av läget vid en del av lärosätena, från söder till norr. Allt enligt avstämningen vid ordförandekonferensen.

Lunds universitet
Ledningen tror att nödvändiga personalminskningar främst ska kunna ske genom naturlig avgång, till exempel delpensioneringar. Nedläggning av vissa
småämnen och den minskade verksamheten i Helsingborg, främst vid främst ingenjörsutbildningarna, kan leda till vissa uppsägningar.

Högskolan Kristianstad
Besparingar om två procent har aviserats för 2005, men ännu har inga förhandlingar om arbetsbrist blivit aktuella.

Högskolan i Kalmar
Aviserade besparingar om 40 miljoner, som uppges motsvara personalminskningar om 15 tillsvidareanställda och 30 tidsbegränsat
anställda. Förhandlingar har inletts.

Växjö universitet
Universitetet har stoppat överproduktionen, det vill säga man ska inte utbilda fler än anslagen räcker till. Inga uppsägningar av tillsvidareanställd personal med undantag för eventuellt något enstaka ämnen.

Högskolan i Halmstad
Problem med brist på sökande till teknikområdet. Men det har inte varit tal om några uppsägningar.

Göteborgs universitet
I stort sett god ekonomi. Inom Sahlgrenska akademin redovisas ett underskott. Ledningen räknar med att kunna undvika uppsägningar genom anställningsstopp och besparingar inom gemensamma funktioner.

Chalmers tekniska högskola
Stor övertalighet bland lärarna kan förväntas inom matematik, förhandlingar pågår. Den med universitetet gemensamma institutionen för fysik har fått kraftigt minskade externa anslag, vilket kommer att leda till uppsägningar.

Högskolan i Borås
Högskolan har aviserat uppsägning av 22 lärare på omvårdnadsinstitutionen.
-Detta trots god studentefterfrågan och förestående stora pensionsavgångar, kommenterar Ann Fritzell.

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Totalt fem uppsägningar har skett. Inga nya tidsbegränsade anställningar får göras.

Högskolan i Skövde
I somras upphörde tidsbegränsade förordnanden för 25 lärare. Ytterligare 20 lärare kommer troligen att få lämna högskolan under hösten.

Högskolan i Jönköping
Ledningen för Ingenjörshögskolan vill säga upp fyra laboratorieingenjörer.
Inom Internationella handelshögskolan ledde besparingskrav under våren till uppsägningar av tre tillsvidareanställda lärare. Nu väntar där en ny
besparingsomgång av ungefär lika stor omfattning.

Linköpings universitet
En uppsägningsomgång har slutförts i Norrköping. Problemen med övertalighet bland lärarna kommer troligen att fortsätta där.

Högskolan på Gotland
Situationen är i princip god, men den uppbromsade, utlovade fortsatta expansionen har ställt till problem att genomföra en planerad sanering av högskolans ekonomi.

Södertörns högskola
Högskolan har gått igenom en kraftig omstrukturering som dock inte lett till några uppsägningar. Nya besparingar väntar inom humaniora och samhällsvetenskap.

Stockholms universitet
Universitetet har stabil ekonomi. Inga drastiska förändringar i verksamheten förutses.

Kungl. Tekniska högskolan
Tre lärare har sagts upp och antalet chefsadministratörer har halverats. För närvarande inga övertaligheter. Inför en större omorganisation får inga nya förordnanden göras utan rektors godkännande.

Uppsala universitet
Generellt sett inga stora problem, dock kommer man troligen att lägga ned The Svedberg-laboratoriet, vilket i så fall kommer att beröra 15-20 personer.

Sveriges lantbruksuniversitet
SLU har haft dålig ekonomi i flera år, vilket i år har lett till cirka 100 uppsägningar. Underskottet har beräknats motsvara 230 heltidstjänster,
risken är därför stor för ytterligare uppsägningar.

Mälardalens högskola
Inga uppsägningar har varit aktuella i år.

Örebro universitet
Man har utbildat fler än grundutbildningsanslagen räcker till. Utbildningen i tyska har lagts ned. För närvarande pågår uppsägningsförhandlingar, som berör två laboratorieingenjörer.
Anställningsstopp har införts och rektor har förutspått en ”het höst”.

Högskolan i Gävle
I år har fem adjunkter i datavetenskap och matematik sagts upp. Tre personer vid ett laboratorium i Umeå har också sagts upp.

Mitthögskolan
Hittills har högskolan minskat med 80 heltidsbefattningar, främst inom naturvetenskap-
och teknikområdena. Inga uppsägningar har aviserats, men kan förväntas eftersom högskolan har ett stort ackumulerat underskott, framgick vid avstämningen.

Umeå universitet
Under 2004 har totalt tio uppsägningar skett inom informatik, kemi och lärarutbildningar. Just nu är inga uppsägningar aktuella, men enstaka ämnen inom humaniora kan vara i farozonen.

Luleå tekniska universitet
Ett ganska stort underskott medför risk för uppsägning av 10-15 personer.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023