Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Engagerade läsare

Universitetsläraren har engagerade och intresserade läsare. Det framgår tydligt av den läsarundersökning som opinionsföretaget SKOP genomförde under perioden 22 september till 12 oktober.

17 december, 2004
Universitetsläraren

Läsarna tycker att tidningen är trovärdig, informativ, aktuell och användbar i jobbet.
Resultatet stimulerar till ytterligare ansträngningar. Det är klart att tidningen kan bli ännu bättre. De aktuella resultaten är dock, kort sagt, glädjande.
Några fakta ur undersökningen:
Tidningen blir läst – 85 procent läser tidningen ( hela 62 procent läser alla eller nästan alla nummer av tidningen, 13 procent läser 3 av 4 nummer eller hälften av numren, medan 5 procent säger att de läst ungefär 1 av 4 nummer , 5 procent nästan inga nummer och 15 procent inte alls).
Tidningen läses länge – 35 procent läser tidningen i mer än 20 minuter ( 26 procent av läsarna läser tidningen mer än 20 minuter och 9 procent säger att de läser tidningen i mer än en halvtimme, 39 procent läser tidningen i 11-20 minuter).
Tidningen är trovärdig – 82 procent av läsarna ger tidningen betyget 4-5 på en femgradig skala när det gäller trovärdigheten. Var tredje läsare, 32 procent, ger högsta betyget 5, som står för ”mycket trovärdig”.
Tidningen ger ny information – hela 89 procent av läsarna uppger att de fått ny information genom att läsa Universitetsläraren (bara 10 procent säger att de får information de i huvudsak redan kände till och endast 1 procent säger att de enbart får information de redan kände till).
Tidningen är intressant – 82 procent av läsarna tycker att tidningen är mycket intressant (12 procent) eller ganska intressant (70 procent).
Tidningen är användbar – när opinionsföretaget ställde frågan ”Hur stor nytta har Du av Universitetsläraren i Ditt yrkesarbete eller i annan verksamhet?” svarade 44 procent att de har ganska stor ( 38 procent) eller mycket stor ( 6 procent) nytta av Universitetsläraren i sitt arbete.
Tidningens annonser uppmärksammas – 85 procent av läsarna läser alla eller några av annonserna (20 procent läser alla eller nästan alla annonser, 15 procent läser de flesta annonserna, 12 procent läser hälften av annonserna och 38 procent läser några få annonser. Endast 14 procent läser inga annonser).
Tidningen läses även av icke-SULF-medlemmar – 21 procent uppger att minst två personer läser deras exemplar av tidningen.

En telefonundersökning
Undersökningen bygger på en telefonundersökning, där varje person i urvalet har sökts vid minst tio tillfällen vid olika tidpunkter på dagen under olika veckodagar. Det statistiska bruttourvalet bestod av 655 personer, av vilka 83 inte kunde nås på grund av fel telefonnummer och andra inte kunde nås av andra skäl. Det ger ett nettourval på 563 personer.
Intervjuer har genomförts med 407 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 72 procent. Bortfallet består av 32 personer som inte ville delta och 124 personer som inte var nåbara under datainsamlingsperioden.

Många förslag
De intervjuade har även fått komma med spontana synpunkter. Totalt har de intervjuade lämnat 118 förslag, av vilka de flesta går ut på önskemål om fler artiklar av de slag som redan finns i tidningen :”mer forskningspolitik”, ”mer om tredje uppgiften” , ”mer genusfrågor” , ”mer naturvetenskap”, ” mer samhällsvetenskapliga forskningsfrågor”, ”mer facklig information” , ”mer doktorandfrågor” och ”mer debatt”. Men här finns också önskemål om ”attraktivare layout” och ”platsannonser för icke universitetsrelaterade jobb”.
När det gäller debatterna kan noteras att 57 procent av läsarna anser att debattartiklarna är viktiga. Med andra ord – skriv gärna debattartiklar, det vill medlemmarna läsa i sin fackliga tidning.

EV RÅDAHL
Chefredaktör

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023