Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Avtalsförhandlingarna om lönerna fortsätter

1 december, 2004
Universitetsläraren

Förhandlingarna mellan SACO-S och Arbetsgivarverket, AgV, om nytt löneavtal m m för anställda inom staten återupptogs i början av augusti. Målet är att det nya avtalet skall vara klart den 30 september då det nuvarande avtalet löper ut. Förutom förbunden som tillhör förhandlingskartellen SACO-S deltar även SEKO och förbunden inom OFR i förhandlingarna.
Det är inte bara lönefrågor som parterna tagit upp i förhandlingarna. SACO-S har vid sidan om lönebildningsfrågorna lagt yrkanden rörande arbetstiden för universitetslärare (efter förslag från SULF), arbetsmiljön och sjukfrånvaron, villkoren för det lokala fackliga arbetet samt vissa pensionsfrågor. En sammanfattning av SACO-S arbetstidsyrkanden redovisas separat i särskild ruta. Fullständiga yrkanden finns på SULFs hemsida, HYPERLINK "http://www.sulf.se" www.sulf.se.
Arbetsgivarverkets yrkanden innehåller en hel del förslag till försämringar. En teknik som känns igen från tidigare avtalsrörelser. Arbetsgivarverket menar t ex att trygghetsavtalet för statligt anställda måste utvecklas så att arbetslinjen stärks och så att omställning och rörlighet stimuleras. Det innebär enligt AgVs förslag bl a att en generell kvalifikationstid för att omfattas av avtalets förmåner införs. Vidare att kvalifikationstiden för förlängd uppsägningstid utökas och att en bortre gräns för avgångsersättning införs. AgV föreslår också att pensionsersättning ska kunna utgå tidigast 4 år före ordinarie pensionsålder. Man vill också ta bort möjligheten till särskild pensionsersättning ur avtalet. AgV vill införa en bortre gräns för hur lång tid efter anställningens upphörande som en arbetstagare ska omfattas av avtalet. SACO-S och övriga arbetstagarparter har avvisat AgVs försämringsförslag.

AgV föreslår försämringar
Arbetsgivarverket vill även försämra sjukförmånerna och yrkar att den avtalade nivån för sjukpension och tillfällig sjukpension sänks från 21 till 15 procent av pensionunderlag under 7,5 prisbasbelopp och från 81 till 65 procent av pensionsunderlag över 7,5 prisbasbelopp. AgV menar att det är naturligt att kompensationsnivån vid sjukersättningsfall ska vara densamma som gäller för ålderspension, såsom fallet är på andra avtalsområden. Samtliga arbetstagarorganisationer har avvisat även dessa förslag till försämringar.
Avtalsperioden ska enligt AgVs förslag vara tre år. Det centrala avtalet ska , menar AgV, vara sifferlöst , dvs inte innehålla preciseringar av löneökningsutrymmet vid oenighet i lokala förhandlingar. Avtalen ska inte heller innehålla garantier för enskilda arbetstagares löneutveckling.
SACO-S ställer i och för sig upp på sifferlösa avtal men yrkar, till skillnad från Arbetsgivarverket, att bindande skiljeavgörande används om lokala parter inte kan enas i de lokala löneförhandlingarna.
SULF har via SACO-S tagit upp arbetstidsfrågorna. SACO-S argumenterar i yrkandet för att arbetstidsavtalet för universitetslärare revideras. Kartellen noterar att nuvarande avtal varit i kraft i fem år. Enligt SACO-S uppfattning har avtalet inte fungerat tillfredställande. I synnerhet gäller det villkoren för befordrade lärare, utrymmet för kompetensutveckling och forskning samt arbetsplaneringen.
Förhandlingarna med Arbetsgivarverket är planerade att fortsätta under hela september. Om det behövs kan parterna begära medlarhjälp för att nå fram till avtal.

BJÖRN BIRATH
Förhandlingschef

SACO-S och SULFs arbetstidsyrkande (nuvarande avtal se ALFA, bil 5)

För lärare som befordras på grund av behörighetsbedömning skall arbetsvillkoren ändras till vad som enligt lokalt avtal gäller för den befattning läraren befordras till (ersätter protokollsanteckning i nuvarande ALFA, bil 5)

Vid fastställande av undervisningsdelen skall riktvärdet vid omräkning av undervisningstid till klocktimmar vara lika med fyra, såvida inte annat framgår av lokalt avtal

I lokalt avtal skall anges i vilken omfattning överenskommelse om övertidsarbete kan träffas samt vilken ersättning som utgår vid övertidsarbete. Lokala parter skall därvid bl a beakta hur uppföljning skall ske för att säkerställa att arbetstidslagens regler följs

Enskild lärare skall av sin arbetstid under en treårsperiod kunna ägna minst 20 procent till kompetensutveckling. Lektorn skall ägna minst 30 procent av sin arbetstid till forskning/kompetensutveckling. Samtliga professorer skall ägna minst 50 procent av sin arbetstid till forskning/konstnärligt utvecklingsarbete

När det gäller årsarbetstiden skall det i avtalets 5 § framgå att den planering av årsarbetstiden som skall ske i samråd med berörd lärare skall dokumenteras i en skriftlig överenskommelse. Sjukledighet och annan ledighet skall avräknas från årsarbetstiden.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023