Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Handledare och doktorand ska inte ha privat relation

"Handledare måste vara oerhört försiktiga med andra än yrkesmässiga relationer till doktoranden. Om en privat relation uppstår måste handledaren omdelebart avsäga sig handledarskapet."

1 november, 2004
Universitetsläraren

Det rådet kommer jag att ge alla handledare. Ansvarsnämnden har anlagt ett mycket strängt synsätt på hur relationen mellan en handledare och en doktorand bör vara.
Det säger Thomas Kihlberg, SULF:s förbundsjurist i en kommentar till Statens ansvarsnämnds beslut att varna en manlig professor/handledare. I målet företrädde Thomas Kihlberg professorn, som haft en privat relation till sin kvinnliga doktorand. Relationen upphörde dock efter en kort tid och parternas beskrivning av vad som sedan hände och varför går starkt isär.
Lunds doktorandkår anmälde handledaren för trakasserier av doktoranden till Lunds universitetet. Universitetet utredde frågan, föreslog en varning som tillräcklig disciplinpåföljd, och överlämnade ärendet för avgörande till Statens ansvarsnämnd, som beslutar om disciplinpåföljder för professorer. I sitt beslut 23 juni gick nämnden på samma linje som universitetet och gav honom en varning.

Risk för jäv
I sin bedömning inför beslutet betonar ansvarsnämnden vilken beroendeställning som råder mellan handledare och doktorand. Om parterna inleder en privat relation är risken för jäv överhängande, understryker nämnden.
Den tycker inte att det i detta sammanhang har någon större betydelse om kritiken mot doktorandens arbete varit saklig eller inte.
–För ansvarsnämnden framstår inte den frågan som mest relevant. Det finns istället anledning att återknyta till vad som sagts om den jävsliknande situation som uppkommer när en handledare inleder en privat relation med en doktorand. Med hänsyn till de personliga band som blir följden kan handledaren inte vara objektiv i frågor som rör doktoranden, vilket är grunden för det som anses med jäv. Detta är närmast en självklarhet, som varje handledare måste vara medveten om. I en situation då ett handledarskap inte kan fortsätta på grund av att en privat relation har inletts och rätteligen skall avslutas, måste handledaren därför vara försiktig med sina omdömen och, för att omdömena skall kunna värderas av studierektor eller annan, också upplysa om den relation som finns.
Den anmälda handledaren har agerat fel.
–Ansvarsnämnden har stannat för att en varning, trots de allvarliga förseelserna, ändå är en tillräcklig påföljd.
Detta för att professorn ”insett att han handlat på ett felaktigt sätt” och att anmälan inneburit en stor påfrestning både privat och professionellt för honom, samt att ”det inträffade inte tycks ha skadat” doktoranden.
Lunds doktorandkår kommenterar beslutet i ett uttalande från doktorandombudsman Johan Modée:
–Beslutet markerar på ett tydligt sätt att professorn både åsidosatt sina skyldigheter som handledare och dessutom försökt utnyttja sin maktställning i syfte att skada doktoranden. Vi är därför nöjda med beslutet. Det är en upprättelse för doktoranden.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023