Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt

1 juni, 2004
Universitetsläraren

Upphovsrättslagen skyddar upphovsmännen och deras resultat av den skapande
verksamheten. Lagen utgår från upphovsmännens perspektiv – i vårt fall läromedelsförfattarnas. Vi ges rätt att besluta över och när och i vilka samman-hang som våra verk skall användas av andra. En självklarhet kan många tycka men i praktiken ter sig saker annorlunda.
Här på Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) händer det inte sällan att vi möts av förtvivlade medlemmar som får sina verk återsända med hänvisningen att verken inte sålt så bra trots att medlemmarnas verk finns på universitetens eller högskolornas litteraturlistor. Den lokala bokhandeln tar inför en kursstart hem 160 verk anpassade efter antalet inskrivna studenter, men säljer sedan bara 50 verk. Här råder en klar diskrepans mellan antal studenter och bokhandelns försäljning.
I ett fall fick en av våra medlemmar höra från en skola i södra Sverige att ”boken är jättebra men tyvärr finns inga ekonomiska resurser”. När skolan återsänt boken upptäcker vår medlem att boken är fylld av post-it-lappar med instruktioner om kopiering att utföras av skolans vaktmästare. Ett solklart upphovsrättsintrång! SLFF företrädde medlemmen. Saken gjordes upp och skadeståndet omvandlades till att skolan fick inköpa en stor uppsättning av vår medlems verk.

I ETT ANNAT FALL kom en student in på en föreläsning på ett av våra universitet med kopierade exemplar av lärarens kursbok. Dessa exemplar delade han ut till alla sina medstudenter!
Att författa läromedel kräver många år av forskning och pedagogiskt tänkande. Författarna måste få rimlig ersättning för sin upphovsrätt för att känna glädje och värde i sitt författande. Lagstiftningen måste vara tydlig för att motverka negativa följder för författarna. En ökad kopiering i samhället medför att respekten för upphovsrätten blir svår att upprätthålla. Varför köpa en bok till priset av några hundralappar när du kan kopiera den för några kronor! Konsekvensen blir att författarna får lägre ersättningar. Författarna ser därmed varken glädje eller värde i att författa. Det kan knappast vara ett utarmat utbud av kurslitteratur som samhället önskar sig!
Idag ges var och en rätt att för sitt enskilda bruk framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk. Lärare ses inte som ”enskilda” i sin yrkesutövning. De ges i stället rätt att kopiera i enlighet med de avtal som träffas mellan å ena sidan Bonus Presskopia, paraplyorganisation för 15 upphovsrättsorganisationer, och å andra sidan Utbildningsdepartementet för hög-skole- och universitetsområdet och Kommunförbundet för grund- och gymnasieskolor. Lärare får kopiera högst 15 procent av antalet sidor i verket men inte mer än 15 sidor – och bara för att komplettera förlagsutgiven kurslitteratur. Dessa avtal förhandlades fram under 1970-talet då kopieringsmaskinerna var på frammarsch. I dag ser situationen helt annorlunda ut! Kopieringsmaskinerna är inte analoga utan digitala. Det går inte att tekniskt skilja mellan original och kopia. På webbplatser skvallras det om hur man skannar in hela böcker. ”Skanna in en 400 sidors bok på endast en timme!” Det handlar således inte längre om kopiering av några få sidor. Kopieringen av idag tar sig sådana former att den hotar att äventyra hela författarverksamheten.

DET VAR DÄRFÖR med glädje som SLFF mottog de av justitiedepartementet föreslagna förändringarna i den kommande nya upphovsrättslagstiftningen om det enskilda bruket. Förändringarna innebär i korthet att kopiering för ”enskilt bruk” byts ut till ”privat bruk”. En markering görs att kopiering endast gäller den privata sfären. Kopiering till arbetskolleger eller från student till student kommer inte att falla in under termen ”privat bruk” som indikerar en snävare sfär än enskilt bruk. Justitiedepartementet vill gå ytterligare ett steg och har också föreslagit att kopiering för privat bruk av litterära verk får ske endast av begränsade delar av verk. Kopiering av hela verk föreslås därför ej längre vara tillåten. Det här är en tydlig markering i lagtexten som begränsar exempelvis studenters egen kopiering och copyshop-verksamheten.
SLFF anser att en lagförändring som får effekter på kopieringen är nödvändig. Kopiering ska få ske, men inom tydligt klargjorda gränser och under kontrollerade former. En hög skyddsnivå har en avgörande betydelse för det intellektuella skapandet i vårt samhälle.

FÖR SVERIGES LÄROMEDELSFÖRFATTARES FÖRBUND

JÖRAN ENQVIST, ORDFÖRANDE
JAN TROST, VICE ORDFÖRANDE
JENNY LUNDSTRÖM, FÖRBUNDSDIREKTÖR

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023