Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Handlingsplaner ska finnas på alla lärosäten

20 december, 2003
Universitetsläraren

På alla lärosäten ska det finnas tydliga handlingsplaner till exempel för hur man agerar i fall av diskriminering, trakasserier eller negativ särbehandling. Sådana dokument ska finnas klara och vara kända av alla. Det är det förebyggande arbetet som ska stå i centrum, anser SULF.
– I dagsläget kommer facket ofta in när problemen är akuta, konstateras i en åt-gärdsplan för förbundets fortsatta arbete med arbetsmiljön.
Åtgärdsplanen diskuterades vid för-bundsstyrelsens möte 28 november. Den är ett resultat av beslutet om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, som togs vid ett styrelsesammanträde i mars.
Några punkter betonas särskilt, till exempel inflytande och information. För att komma tillrätta med problem som bottnar i dåligt inflytande och bristfällig information föreslås regelbundna utvecklingssamtal och regelbundna arbetsplatsträffar.
– Det ligger i sakens natur att det totala arbetet måste organiseras på ett sådant sätt att det finns tidsmässigt utrymme för både samtal och träffar, sägs i åtgärdsplanen.

Ökad bevakning
När det gäller anställningstrygghet har förbundskansliet upprättat en checklista för det lokala arbetet för att bevaka till exempel nya förordnanden och grunder-na för tidsbegränsning. Listan kan också användas till att bedöma om dimensioneringen av lärarpersonalen är rimlig och att ifrågasätta att det inrättas andra befattningar än de som finns i Högskoleförordningen.
På central nivå ska förbundet påverka regeringen så att nya möjligheter till visstidsanställningar inte införs och också överväga kollektivavtal om tak för visstidsanställningars sammanlagda längd, dock med reservationen att det inte får innebära att det bakvägen införs anställningsstopp mot dem som haft många vikariat eller liknande och som därför automatiskt borde bli tillsvidareanställda.

Riktlinjer för arbetstiden
På tal om arbetstidsavtalen sägs bland annat att alla arbetsuppgifter naturligtvis ska räknas in och så långt möjligt förutses i bemanningsplaneringen, att redovisningen av arbetstiden måste bli bättre – till skydd för medlemmarna – och att det kan behövas riktlinjer för hur arbetsuppgifter ska prioriteras när arbetstiden inte räcker till.
– Det är arbetsgivarens skyldighet att ge sådana anvisningar, betonar SULF.
Även frågor om ledarskap beskrivs och här sägs att förbundets kansli i samråd med ordföranden kommer att kontakta ett antal författare som i en skrift kan belysa ledarskapsfrågorna.

Konsekvensanalyser
Bristande resurser är ett återkommande problem, och behandlas även i denna åtgärdsplan.
SULF kommer att fortsätta och intensifiera opinionsarbetet för att påverka regering och riksdag. Dessutom ska enligt arbetsmiljölagstiftningen konsekvensanalyser göras av besluten för att visa vilka följder de får för personalen.
Vidare kommer förbundet att anordna utbildning i ekonomisk analys och uppmärksamma de beräkningstekniker som används i regeringskansliet.

Pressade av chefer
Slutligen ska det vardagliga arbets-miljöarbetet/skyddsarbetet uppmärksammas mera.
En magisteruppsats i arbetsmiljörätt som utarbetats vid Örebro universitet, och som förbundet engagerats i, visar att skyddsombuden känner sig pressade av cheferna.
Bland annat mot denna bakgrund måste skyddsombuden få ett starkare stöd och bättre möjligheter att utföra sitt arbete. I framtiden bör också mer tid användas för att uppmärksamma den psykosociala miljön. Förekomsten av sjukskrivningar och ohälsa ska relateras till arbetsmiljön.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023