Stora brister i handledning

Forskarutbildningen är positiv och stimulerande. Närmare 80 procent av de forskarstuderande skulle välja samma utbildning idag. Men det finns brister, särskilt när det gäller handledningen.
Det visar Doktorandspegeln, Högskoleverkets stora undersökning som omfattar mer än hälften av landets doktorander. Den har besvarats av 72 procent av de tillfrågade.
Handledningen är en stötesten och beroendesituationen för doktorander är känslig, sammanfattar HSV i ett pressmeddelande. Ju sämre förhållande till handledaren, desto större är känslan av stress och press hos doktoranden.

Handledning ett hinder
En tredjedel av alla doktorander upplever att de inte får konstruktiv kritik av sin handledare och en stor del av doktoranderna svarar att handledaren i ringa utsträckning visat intresse för deras studier. Mer än var fjärde doktorand uppger att brister i handledningen varit ett hinder i forskningsarbetet.
Mest utsatta är kvinnor. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Sigbrit Franke, chef för Högskoleverket, samt utredaren Gunilla Jacobsson:
– Det känns beklämmande att tvingas konstatera att forskarutbildningen är en utbildning ledd av män för män. Trots att nära hälften av doktoranderna numera är kvinnor är handledaren alltjämt oftast en man (80 procent av doktoranderna har en manlig handledare). Många kvinnor uppger att de befunnit sig i en beroendesituation till sin handledare som känts besvärande. Kvinnorna uppfattar sig också i långt mindre grad accepterade som medlemmar i forskarkollektivet.

Varierar kraftigt
Antalet timmar som doktoranden får handledning varierar kraftigt mellan olika ämnen. Genomsnittet för doktorander inom humaniora och religionsvetenskap var 1–5 timmar handledning under höstterminen 2002, medan motsvarande uppgifter för naturvetenskap var 11–15 timmar.
– Att vissa doktorander inte får fler än 1–5 timmars handledning under en termin är under all kritik, kommenterar SACO Studentråd i ett pressmeddelande.
HSV konstaterar att en utredning på 80-talet (SOU 1981: 29 Forskningens framtid) föreslog att en doktorand skulle ha rätt till 4–6 timmars handledning – inte per termin, utan per månad.
Idag finns cirka 18 400 forskarstuderande. Deras villkor kommer att diskuteras ingående på Doktoranddagen den 19 september, arrangerad av SULF-sektionen SDF, Sveriges Doktorandförening.
Läs om dagen i nästa nummer av Universitetsläraren!


Kategorier: Arkiv