Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Examina i Europa ska kunna jämföras

1 oktober, 2003
Universitetsläraren

Svenska examina ska vara jämförbara med andra europeiska länders examina. Antalet nivåer och benämningar i det svenska systemet bör därför anpassas till dem.
Det framhåller SULF i sitt remissvar på Utbildningsdepartementets promemoria, en delrapport kallad ”Magisterexamen i internationell belysning”. Arbetsgruppen bakom promemorian har i uppdrag att se över den svenska examensordningen mot bakgrund av den så kallade Bolognadeklarationen och den europeiska konvergensprocessen.
I delrapporten föreslås tre nivåer: grundnivå (undergraduate), avancerad nivå (graduate) och forskarnivå (doctoral studies).
Enligt SULF är inte antalet nivåer av någon större betydelse, däremot vilka kunskaper och färdigheter som krävs för respektive nivå.
I promemorian är fokus på strukturen på bekostnad av innehållet det vill säga kraven på studenternas förkunskaper och kursernas fördjupningsnivå, påpekar förbundet.
– De krav på fördjupade ämneskunskaper som idag utgör viktiga kvalitetskriterier i den svenska högre utbildningen får absolut inte tas bort ur examensbeskrivningarna för kandidat- respektive magisterexamen, understryker SULF med kraft i remissvaret.

Försämra villkoren
I många andra europeiska länder har det framhållits att 8 års utbildning är en rimlig tid till doktorsexamen. SULF instämmer, men motsätter sig modellen 3 år + 2 år + 3 år som ofta sägs motsvara Bolognadeklarationens anda. En sådan modell skulle försämra villkoren för doktoranderna, vilka enligt SULF ska ha en doktorandanställning under forskar-utbildningens fyra år.
Förbundet konstaterar att en avlagd magisterexamen borde vara rimligt för tillträde till forskarstudier.
Många diskussioner återstår innan de europeiska länderna har kommit varandra närmare, noterar SULF och kräver, i likhet med Europafacket för universitetslärare, att universitetslärarna ska vara självklara deltagare i Bolognaprocessen. Nästa möte i processen är ett uppfölj-ningsmöte i Berlin i september.
– Vi hemställer att den svenska regeringen inför Berlinmötet i september arbetar för att företrädare för universitetslärarna ska delta på samma villkor som företrädare för studenterna.
Hela remissvaret finns på SULF:s hemsida: www.sulf.se

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023