Föredömlig hantering av delpension i Stockholm

Stockholms universitet var tidigt klara med en överenskommelse med SACO-rådet om tillämpningen av delpensionsavtalet.
Det centrala avtalet delpensionsavtalet började gälla från och med den 1 januari i år. Den som fyllt 61 år har möjlighet att ansöka om delpension genom att gå ner i arbetstid mellan 20 och 50 procent. Arbetsgivaren täcker 60 procent av in-komstminskningen, vilket innebär att den som beviljas delpension på halvtid får behålla 80 procent av lönen. (Halva lönen plus 60 procent av inkomstminsk-ningen på halvtiden).

Föredömlig information
Stockholms universitet har gått ut med en föredömlig information om avtalet till de anställda och universitetet. Universitetet och SACO-rådet träffade tidigt avtal om finansieringen av delpensionerna. Huvuddelen av kostnaderna tas av de särskilda trygghetsmedel som universitetet kan disponera. Institutioner och andra arbetsenheter svarar för en fjärdedel av delpensionskostnaden då en anställd beviljas delpension. Stockholms universitet har behandlat inkomna ansökningar om delpension snabbt. Alla har beviljats. Kort sagt en föredömlig hantering.
Även Umeå universitet var, som framgick av Lena Wikströms artiklar i Universitetsläraren nr 4, tidigt ute.

Trögare på andra håll
Det har tyvärr varit trögare på andra håll och SULF har genomfört ett par centrala förhandlingar för att påskynda hanteringen vid några lärosäten.
Nästan alla universitet och större lärosäten är nu klara eller på god väg att bli klara med lokala överenskommelser om hanteringsordning och finansiering.
Men flera högskolor har tagit god tid på sig och inväntat ett ramverk som enligt uppgift utarbetas gemensamt för mindre och medelstora högskolor. Tillvägagångssättet har inneburit att anställda fortfarande väntar på att ansökan om delpension skall behandlas trots att de i vissa fall lämnade in sin ansökan i september förra året. Det är inte rimligt och det kan bli aktuellt med ytterligare centrala förhandlingar från SULF.

BJÖRN BIRATH


Kategorier: Arkiv