Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Skarp JO-kritik mot KTH

1 februari, 2003
Universitetsläraren

Handläggningen av ett överklagande får inte dra ut på tiden i fem månader. Det är helt oacceptabelt, anser JO Kerstin André, i ett uttalande, där skarp kritik riktas mot KTH.
– Det finns all anledning för många andra lärosäten att ta till sig kritiken. Det är inte alls ovanligt att medlemmar hör av sig och undrar över den långa hand-läggningstiden för överklagandeärenden just när det gäller den egna högskolans hantering, kommenterar Thomas Kihl-berg, förbundsjurist på SULF.
Bakgrunden är ett befordringsärende. En lektor på KTH, också SULF-medlem, ansökte om befordran till professor, men fick i oktober 1999 avslag på sin ansökan. Medlemmen överklagade beslutet i november samma år.

För lång tid
Det är Överklagandenämnden för högskolan som ska avgöra sådana ärenden. Men först ska ärendet lämnas in till den myndighet som fattat beslutet, i det här fallet KTH, för att myndigheten ska pröva om överklagandet kommit in i rätt tid. Om så är fallet ska myndigheten överlämna det till rätt instans, i det här fallet Överklagandenämnden.
Medlemmen tyckte KTH tog för lång tid på sig att behandla ärendet och anmälde saken till JO.
JO har tidigare betonat att det är viktigt för rättsäkerheten att överklagandeären-den handläggs snabbt och korrekt. Överlämnandet av ett överklagande från be-slutsmyndigheten (KTH) till prövnings-instansen (Överklagandenämnden) ska ske snarast möjligt och normalt inom en vecka.
– I det aktuella fallet dröjde det närmare fem månader. Ett dröjsmål som enligt JO är helt oacceptabelt, säger Thomas Kihlberg.
– Förklaringen från KTH:s sida var att man har en handläggningsordning vid överklaganden som innebär att man gör en förnyad prövning i sak av de inkomna ärendena med vissa internremisser, vilket drar ut på tiden.

Nio månader
Enligt JO, Kerstin André, kan man visserligen ha sådana internremisser för att pröva ett ärende, men det får i så fall inte ta mer än en vecka.
I det aktuella fallet, sedan Överklagan-denämnden sent omsider hade fått ärendet, måste det återremitteras till KTH för komplettering.
Denna gång dröjde det fyra månader innan ärendet kom tillbaka till Överkla-gandenämnden. Bland annat för att även den centrala tjänsteförslagsnämnden på KTH skulle yttra sig, vilket bara det tog en och en halv månad.
– Det har alltså tagit KTH sammanlagt nio månader att hantera detta ärende, konstaterar Thomas Kihlberg.
Medlemmen påtalade i sin anmälan även några andra anmärkningsvärda omständigheter. JO instämmer delvis i kritiken, men vidtar inga särskilda åtgärder.
Sammanfattningsvis riktar JO ”förhållandevis allvarlig kritik” mot KTH:s handläggning av överklagandena.
(Överklagandenämnden avslog medlemmens överklagande).

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023