Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kommersiella intressen måste redovisas öppet

1 februari, 2003
Universitetsläraren

Forskare som söker bidrag från Vetenskapsrådet måste redovisa alla kommersiella intressen öppet. De nya reglerna ska fastställas av Vetenskapsrådets styrelse 20 februari och kommer att gälla ansökningar om bidrag för år 2004.
Enligt de nya riktlinjerna ska alla forskare som söker pengar från Vetenskapsrådet redovisa vilka kommersiella kopplingar som finns till ett projekt.
– Vetenskapsrådet kan bara ge riktlinjer för dem som söker pengar här, inte för andra. Men det är möjligt att de blir riktningsgivande för andra också, säger Björn Thomasson, sekreterare i Veten-skapsrådets etikkommitté.
Vetenskapsrådet kommer att kräva redovisning av forskarna för att fastställa om det finns kommersiella intressen knutna till ett forskningsprojekt. Det gäller både om det finns bidrag från företag eller om forskaren tänker exploatera forskningsresultatet i ett eget bolag. Grundprincipen är att det vetenskapliga intresset ska styra och inte de kommersiella intressena.
– Om det finns anledning att tro att kommersiella intressen kan påverka uppläggningen i icke-objektiv riktning ska inte Vetenskapsrådet ge pengar, säger Björn Thomasson.
För att Vetenskapsrådet ska ge bidrag måste det finnas tillräckliga garantier för att inte kommersiella kopplingar påverkar resultatet.
Vetenskapsrådet vill också gardera sig mot att kommersiella intressen hindrar publicering av resultaten. Rådet kommer alltså att ställa krav på att eventuella affärsintressen inte försenar publiceringen av resultaten mer än en viss tid. Publicering inom ett år efter att projektet slutförts eller patentet lämnats in är en frist som nämnts.
Däremot verkar inte Vetenskapsrådet kunna kräva redovisning av forskarens eventuella andra kommersiella intressen som inte har direkt koppling till projektet han söker pengar för.
– Om någon har hållit på länge och forskat och kanske har 15 patent behöver det inte vara negativt, säger Björn Thomasson.

Avbryta utbetalningen
Forskarens relningendovisningsplikt till Vetenskapsrådet upphör inte med ansökan. Också de kopplingar till kommersiella intressen som uppkommer under projektets gång måste redovisas.
– I extrema fall ska också Vetenskapsrådet kunna avbryta utbetalningen av bidraget, säger Björn Thomasson.
Konsekvenserna av de nya reglerna är inte lätta att överblicka i förväg.
– Det är svårt att säga vad de nya riktlinjerna kommer att ha för effekter, det kommer vi att se från fall till fall. Men det är viktigt att sätta villkor. Bidrag ges under villkor att den vetenskapliga styrningen av projektet garanteras.
De nya riktlinjerna är inga definitiva regler.
– Vi är medvetna om att det här är en process, vi ska titta på hur riktlinjerna fungerar och är öppna för att revidera dem efter hand, säger Björn Thomasson.

Generella råd
Vetenskapsrådets etikkommitté håller också på med att mer långsiktigt ta fram riktlinjer för forskningsetik.
– Vi utgår från medicinska forskningsrådets skrift God sed i medicinsk forskning och ska ta fram generella råd för alla vetenskapsområden, säger Björn Thomasson.
Arbetstiteln på den kommande skriften är God forskningssed, arbetet planeras vara klart innan årsskiftet och skriften är tänkt att komma ut i början av nästa år.

Trycket ökar
Två saker har gjort att Vetenskapsrådet tar fram nya etiska riktlinjer just nu.
– En anledning är den debatt som varit bland annat om fall från andra länder och om bidrag från tobaksbolagen. Den andra anledningen är att direktiven till universitet och högskolor gör att trycket ökar på att forskningsresultaten ska nyttiggöras. De båda anledningarna gör det angeläget att ge ramverk, säger Björn Thomasson.
Vetenskapsrådet anser att det är viktigt att bygga upp en medvetenhet om förhållandet mellan forskaren och kommersiella intressen. Meningen med riktlinjerna är att forskarna ska tänka på etiska problemen.
– Man kan ha hur mycket regler som helst för etiska förhållningssätt utan att det betyder så mycket. Det är en attitydfråga. I grunden handlar det om att vi ska öka medvetenheten om de etiska problemen. Det viktiga är att forskarna är medvetna om de här frågorna, säger Björn Thomasson.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023