Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Dom i kammarrätten ändrar A-kassepraxis

1 februari, 2003
Universitetsläraren

En dom i Kammarrätten i Stockholm har slagit ned som en bomb i fackliga organisationer och a-kassor, eftersom Regeringsrätten inte meddelat prövningstillstånd. Domen innebär att man inte längre kan vara arbetslös och få
a-kassa under längre studieavbrott.
– Beslutet är en chock och gäller alla studerande på högskolenivå, säger Ingrid Högstedt, SULF:s ombudsman i Lund.
Ingrid Högstedt anser att konsekvenserna kan bli att studerande eller doktorander som av en eller annan orsak tvingas till studieavbrott måste avbryta studierna för gott.
– Framför allt kan det få stora konsekvenser för våra doktorandmedlemmar som drabbas av att tjänsten upphör.
Tidigare har praxis varit att om doktorandtjänsten upphör innan doktoranden är klar med studierna har man nollregistrerats och fått a-kassa under studieuppe-hållet. Från och med den 15 januari i år gäller inte det.

Praxis i många år
Enligt chefen för AEA, kassaförestån-dare Anders Edward, har i många år praxis varit att under studieuppehåll på minst en termin (sex månader) har en försäkrad ansetts vara arbetslös och alltså stå till arbetsmarknadens förfogande. Han eller hon har då inte varit studerande utan arbetssökande och fått a-kassa. Det har gällt både vid planerade eller ofrivilliga studieuppehåll.
– Så har vi sett på saken och det har alla andra a-kassor gjort liksom a-kas-sornas samorganisation, säger Anders Edward.
Arbetslöshetsersättning har också utbetalats under ferier som varit längre än 45 dagar.
Kammarrätten i Stockholm ansåg i ett ärende i domstolen 2001 att en studerande som gjort ett studieavbrott inte stått till arbetsmarknadens förfogande och inte varit arbetslös på det sätt som krävs enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Domen i Kammarrätten gäller en kvinnlig medlem i Kommunalarbetareförbundets a-kassa. Kvinnan hade tidigare förlorat i länsrätten. Hon studerade på universitetet. I februari 1999 avbröt hon sina studier. I maj intygade hon skriftligen att hon inte skulle återuppta studierna.

Ändrade sig
På hösten, i början av november, ändrade hon sig och började studera igen. Kammarrätten, liksom tidigare länsrätten, hänvisar i domen bland annat till ett yttrande från AMS där det sägs att om den studerande tänker börja studera igen så är det ett studieuppehåll och a-kassa ska inte betalas ut. Avsikten med studieavbrottet ska vara, enligt AMS, att studierna inte ska återupptas igen för att a-kassa ska utbetalas.
Domen i Kammarrätten bryter alltså en mångårig praxis och den överklagades av kvinnan till Regeringsrätten som inte tog upp saken (meddelade prövningstillstånd). Det innebär att Kammarrättens beslut gäller.
– Det är mycket olyckligt. Det är mycket negativt för alla studerande, säger Anders Edward.
Han anser till exempel att följden av domstolsbeslutet blir att studerande som läser kurser som inte ges varje termin inte kan vara arbetslösa.
Studerande som läst i andra länder med en annan terminsindelning drabbas också i väntan på att återuppta studierna.

Försörjningsansvar
Ytterligare en grupp som berörs är studerande som varit föräldralediga och inte kunnat återuppta studierna direkt vid terminsstart.
– Vår erfarenhet är att studerande som ofta söker ersättning vid den här typen av studieuppehåll är personer som har försörjningsansvar för familj. Många gånger har de börjat studera för att de har förlorat arbetet.
På AEA och till exempel SACO har kammarrättsdomen varit känd.
Anders Edward säger att ”alla” varit övertygade om att Regeringsrätten skulle ändra Kammarrättens beslut.
– Det kom som en fullständig överraskning för oss att så inte skedde.
Beslutet har skapat en del förvirring. Vad ska man nu göra?
– Kanske måste lagen förtydligas men det är krångligt, säger Anders Edward.
Han tror att några hundra studerande årligen drabbas av att praxis ändras.

JAN THORSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023