Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Bexell vill ha tre prorektorer

1 januari, 2003
Universitetsläraren

Den nye rektorn vid Lunds universitet cyklar gärna till jobbet. Så även den här snömoddiga dagen. Vi träffar honom på hans andra arbetsdag. I rektorsrummet står flyttkartongerna och i ett litet sidorum har nya bokhyllor satts upp.
– Jag vill gärna ha med mig alla mina böcker, säger rektor Göran Bexell.

Göran Bexell, 59, kommer från en gammal småländsk prästfamilj och har en lång bakgrund på universitetet i Lund.
Prästutbildad men har aldrig verkat som präst. Han disputerade 1975 och stannade på den teologiska institutionen. 1990 blev han professor i etik.
Den uppmärksammade filmen Motorsågsmassakern har spelat en viss roll i karriären. Från att länge närmast ha betraktats som en privatsak blev etik ett samhällsintresse. Förändringen kom i samband med debatten om Motor-sågsmassakern, minns Göran Bexell. Etiken kom i centrum i en rad viktiga samhällsfrågor.
– Vi fick en remoraliseringsprocess.

Politiskt korrekt
Etik blev politiskt korrekt, skulle man nog kunna säga.
Debatten handlade om censur, om etik i medicinen, fosterdiagnos och så vidare. Det blev många konferenser och inbjudningar för etikprofessorn som också skrev boken Svensk moralpolitik.
På senare tid har Göran Bexell intresserat sig för globaletik vilket innebär att hitta gemensamma värden världen runt för att skydda det sociala livet.
– Jag tror att det är möjligt.
Göran Bexell har också en gedigen erfarenhet av att vara med och styra ett stort universitet. Han sitter i det inflytelserika dekanrådet och har också varit områdesordförande för teologi och humaniora som omfattar 17 institutioner på Lunds universitet.
Med den bakgrunden kom inte frågan om han var intresserad av att bli rektor som en total överraskning för honom. En ny valprocedur skapade en del förvirring men den 19 december var saken klar; regeringen utnämnde Göran Bexell att efterträda Boel Flodgren som rektor.
Hur känns det nu?
– Det känns bra. Samtidigt som jag känner till mycket är det också mycket nytt.
Varför ville du bli rektor?
– Det är inte så enkelt så att man bara vill bli rektor. Man blir tillfrågad. Man blir hedrad.
Ett starkt intresse för universitetets, utbildningens och forskningens roll i samhället och stor erfarenhet av universitet i Lund gjorde sitt till. Göran Bexell tror sig om att kunna bidra med något gott, för att tala etikspråk. Han vill uträtta något. – Man ska inte bara göra saker rätt, utan också rätt saker, säger han.
Han vet vad han vill göra men tänker först lyssna på organisationen. Göran Bexell värnar om det akademiska ledarskapet och det kollegiala beslutssystemet.
– Att leda ett universitet är inte som att leda ett företag. Här tänker alla självständigt och en organisation som har talat igenom problemen fungerar bättre.
Men till slut måste ett beslut fattas och det är han beredd att göra, även att peka med hela handen om det gäller en viktig policyfråga.

Politikerforum
Den nye rektorn är som sagt mycket intresserad av universitets roll i samhället. Han vill därför öka kontaktytorna mot det övriga samhället, mot näringslivet, skolan och kultursektorn. Han vill få fler politiker att verka för Lunds universitet.
Därför vill han skapa ett ”politikerforum”. Han tänker sig att det ska bestå av maximalt 10 politiker från lokal och regional nivå till riks- och EU-nivå.
Han vill värna den akademiska friheten och forskningens frihet. Det måste finnas en akademisk integritet och ett universitet måste ha en ”nyfikenhetszon” för forskningen där inga andra intressen än de vetenskapliga styr.
Det är viktigt att forskningen får mer externa pengar för att vara konkurrensmässig. Nu är det för lite pengar och det är ett stort problem att professorer och forskningsledare måste ägna för mycket tid för att skaffa medel till forskningen.
– Men det ska också finnas samhällsrelevant forskning i vid mening, säger han. Det är forskning som i viss utsträckning knyter an till den internationella debatten, till exempel om miljön, hiv och aids, mödradödlighet eller annat. En sådan inriktning inom viss forskning hotar inte forskningens frihet, anser Göran Bexell
En forskningspolicy bör diskuteras fram för Lunds universitet, tycker han därför också.

Tänka strategiskt
Göran Bexell vill få tid över för att sköta alla utåtriktade kontakter och också få tid över att få tänka strategiskt. Därför vill han inrätta en ny ledningsgrupp bestående av tre prorektorer med egna ansvarsområden. Exempelvis kan en prorektor få ansvaret för kvalitetssäkring i grundutbildningen. Två av prorektorerna ska vara kvinnor och självklart ska naturvetenskapen vara representerat i gruppen som styrs av rektor.
Dekanrådet kan också sägas vara en ledningsgrupp. Någon motsättning finns dock inte, menar Bexell. Grupperna har olika uppgifter, dekanrådet diskuterar de tunga policyfrågorna.
Ingen av grupperna har beslutsrätt.
En nyhet är också att det nu blir en högtidlig rektorsinstallation den 24 januari. Då överlämnar Boel Flodgren rektorskedjan till Göran Bexell.

JAN THORSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023