Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 18-02

18 december, 2002
Universitetsläraren

Allt fler lärosäten inser värdet av att bygga nätverk med före detta studenter, så kallade alumner.
Nätverket är ett viktigt verktyg, både för rekrytering av nya studenter och för dialogen med omvärlden, inom ramen för den tredje uppgiften. Samtidigt får alumnerna möjlighet att behålla kontakten med sin högskola under hela yrkeslivet.

175-årsjubilerande KTH i Stockholm började bygga upp sitt centrala
alumnnätverk år 2001. Det finns mer än 43 000 KTH-examinerade civilingenjörer i Sverige, fördelade på ett stort antal företag, så potentialen är stor.
– Alumnerna är en viktig målgrupp under jubileumsåret och en hörnsten för högskolans tredje uppgift; att samverka med samhället utanför akademin, säger Karin Lindmark, ansvarig för alumnnätverket.
– I september mötte närmare 2 000 alumner upp och fick bland annat ta del av olika forskningsprojekt vid KTH.
Kunskapssamhället kännetecknas av livslångt lärande och kunskapens bäst-före-datum blir allt snävare.
– Genom alumnnätverket kan vi hålla kontakt med studenterna under hela yrkeskarriären och bland annat bistå med fortbildning, framhåller Karin Lindmark.
Den ömsesidiga nyttan är den röda tråden i nätverket, som omfattar alla institutioner.
– Alumnerna kan bli mentorer för studenterna och också hjälpa dem att hitta intressanta exjobb, menar Karin Lindmark.
– I gengäld får alumnen, som kanske har en ledande befattning inom näringslivet eller den offentliga förvaltningen, ett gediget utredningsarbete utfört till låg kostnad.
KTH har lagt ut intervjuer med 20-talet alumner på sin hemsida.
– Syftet är att visa mångfalden och bredden när det gäller civilingenjörsprogrammen och visa vilka karriärmöjligheter det finns, berättar Karin Lindmark.
Hemsidan är därför viktig för studentrekryteringen. Christer Fugelsang, teknologie doktor från KTH, arbetar på Nasa och tillhör den utvalda skara som ska bemanna den internationella rymdstationen. I cyberrymden finns han redan; han är nämligen en av de 20 alumner som KTH intervjuat.
– KTH är känt både i Ryssland och i USA och utbildningen har gott rykte, berättar han.
– Men vi svenskar är dåliga på att marknadsföra oss själva. Här har vi en del att lära av amerikanerna. Alumnerna kan också hjälpa till med att marknadsföra lärosätet som sådant.

Umeå satsar hårt
Umeå universitet har utvecklat en webbaserad databas som är navet för deras alumnkontakter. Alumnerna har själva access till databasen och genom webbplatsen hittar de olika kontaktpersoner inom universitetet.
–Vi har i år kontaktat cirka 36 000 alumner och bett dem berätta vad de gör idag och hur de vill samarbeta med oss i framtiden, säger Fredrik Lindmark, alumnkoordinator vid universitetet.
Han tillägger att 9 600 alumner redan är registrerade i databasen.
– Nästa utmaning är att utveckla vår verksamhet för att möta deras önskemål och behov.
– Om alumnerna ska kunna vara ambassadörer och sprida kunskap om universitetet är det viktigt att informera dem om vad som händer där.
– Vi skickar därför ut en tidning, Aktum Extra, där vi skriver om ny forskning, nya utbildningar och om intressanta personer med en anknytning till Umeå universitet, berättar Fredrik Lindmark.
– Vi vill inspirera till ett ömsesidigt utbyte och det kan vi bland annat göra genom att utveckla nya former för fortbildning och kompetensutveckling.
Alumnverksamheten ger också lärosätet en ökad förståelse för samhällets krav.
– Genom återkoppling från yrkesverksamma personer kan utbildningen ständigt förbättras, menar Fredrik Lindmark.
Alumnerna kan också vara ett stöd för studenter som är på väg ut i arbetslivet genom att till exempel hjälpa till med praktikplatser och examensarbeten.

Dubbelt mentorskap
Agneta Jörgensen-Carlsö pluggade företagsekonomi i Umeå på 70-talet. Idag är hon delägare i reklam- och PR-företaget Gazoline Advertising AB.
– Det dubbla mentorskapet är viktigt, menar hon.
– Vi som är i yrkeslivet får snabb tillgång till forskningens senaste rön, samtidigt som vi i egenskap av alumner kan återvända till vårt gamla lärosäte som föreläsare och dela med oss av våra erfarenheter från den krassa verkligheten. Den korsbefruktningen är viktig.
Uppsala universitet har en lång tradition när det gäller studentkontakter genom nationernas och institutionernas egna aktiviteter.
– Nu tar vi ett samlat grepp, säger Mattias Bolkéus Blom, alumnansvarig vid Uppsala universitet.
– Vi driver på rektors initiativ ett projekt, där vi sneglat på Umeås utmärkta lösning med en alumndatabas och ett internetgränssnitt. Projektet leds av ett råd med representanter för studenter, nationer, förvaltning och olika vetenskapsområden. Det syftar till att skapa en enda kontaktyta mellan universitetet och dess tidigare studenter och ska bli ett kraftfullt verktyg för den tredje uppgiften. Många alumner vill ta del av forskningen i sin disciplin och genom den nya databasen kan vi snabbt föra ut rönen. En annan angelägen uppgift är att marknadsföra högre utbildning mot gymnasieskolan genom lärarna, en viktig alumnkategori.

Nordiskt nätverk
– Det finns ett nordiskt nätverk – ”Nordic Alumni Relations and Development Network” för oss som jobbar professionellt med alumnverksamhet och fundraising, berättar Mårten Wallberg, alumnkoordinator vid Stockholms universitet och ansvarig för nätverket.
– Genom det internetbaserade nätverket kan vi byta erfarenheter och kunskaper med varandra och göra bench-markingstudier. Varje år arrangeras en nordisk konferens, där vi bland annat tar fram gemensamma koncept för att slippa uppfinna hjulet två gånger.
Civilingenjörer, civilekonomer med flera har en tydlig yrkesidentitet.
– Studenter som gått utbildningar, där identiteten inte är lika tydlig, kan istället profilera sig genom alumnverksamheten och tipsa varandra om intressanta framtidsjobb, menar Mårten Wallberg.

Mitthögskolan i startgroparna
Mitthögskolan är ett ungt lärosäte och bygger nu upp sin alumnverksamhet med sidoblickar på Umeåmodellen.
– Veteranföreningar och hemvändardagar har vi haft länge men alumnverksamheten är mer än så, säger Per Hellström, webkoordinator på Mitthögskolan i Sundsvall.
– Hemvändarna – som ju är alumner – har en viktig roll som länkar mellan högskolan och samhället utanför. Vår litenhet och närhet ger oss många fördelar. Mitthögskolans campus har en tät dialog med de olika etableringsorternas större företag – inom till exempel skogsnäringen – och detta samarbete kan vi utveckla ytterligare genom alumnverksamheten, som har stort värde för både grundutbildning, forskning och den tredje uppgiften.

CLAES-GÖRAN HANBERG
Fotnot: Det nordiska alumninätverket hittar du på: www.an.mira.se/nordic

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023