Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 12-02

1 december, 2002
Universitetsläraren

För andra gången har Högskoleverket beslutat att Sahlgrenska akademins
styrelse strider mot lagen.
Nu tvingas Göteborgs universitets ledning krypa till korset och ändra akademins struktur så som Högskoleverket anvisar.
Sahlgrenska akademin invigdes förra året och är en sammanslagning av de tre hälsovetenskapliga fakulteterna: medicin, odontologi och vårdvetenskap. Den är tänkt att vara en stolt göteborgsk motsvarighet till Karolinska institutet.
För att få en mer slagkraftig organisation inrättades en styrelse för akademin som skulle vara överordnad de tre fakulteterna. Styrelsen utses inte genom val som en fakultetsnämnd, utan tillsätts av universitets styrelse med representanter för andra veten-skapsområden och med ledamöter utanför universitetets värld.
Redan från början var kritiken hård för att organisationen var odemokratisk och gav för stor maktkoncentration.

Anmäldes
Mot slutet av förra året anmäldes konstruktionen till Högskoleverket av Vårdhögskolans förre rektor Åke Georgsson som hävdade att akademistyrelsen stred mot lagen.
I ett beslut 19 februari 2002 gav Högskoleverket Georgsson rätt.
Högskoleverket skriver att vid ett universitet ska det ”endast finnas två instanser som beslutar i frågor om forskning och forskarutbildning, styrelsen och fakultetsnämnd”. Och vidare ”Göteborgs universitets beslut att mellan styrelse och fakultetsnämnder inrätta ett särskilt beslutsorgan, strider därför mot högskolelagens och högskoleförordningens regler.”
Men ledningen för Göteborgs universitet gav sig inte. Under våren gick universitetets styrelse emot Högskoleverket och beslutade att behålla akademistyrelsen. För att komma runt Högskoleverkets invändningar modifierade man akademistyrelsens uppdrag.
Men den interna kritiken var fortsatt stark. Samtliga tre lärarrepresentanter i styrelsen reserverade sig:
”Enligt vår uppfattning är inte heller det modifierade förslaget till organisation för Sahlgrenska akademin förenligt med HL och HF. Det främsta skälet är att fakultetsnämnderna endast ges en symbolisk roll genom att de får ansvara för forskning och forskarutbildning utan att de ges det ekonomiska ansvar eller personalansvar som sammanhänger med dess uppdrag.”, heter det i lärarrep-resentanternas reservation.
Också studenternas tre representanter var kritiska, bland annat till att resurserna ska fördelas av akademistyrelsen.
Högskoleverket går helt på kritikernas linje. I sitt beslut 2 juli 2002 skriver verket:
”Vad gäller befogenheten att besluta om fördelningen av resurser inom Sahlgrenska akademin strider alltså aka-demins arbetsordning och delegationsordning fortfarande mot högskoleförfatt-ningarnas regler.”
Alltså bakläxa för andra gången och ett totalt nederlag för Göteborgs universitets styrelses majoritet som tvin-gas vika sig för Högskoleverkets krav. Universitetsstyrelsen beslutade i sammanträde 13 augusti att rektor ska utreda vilken av de två vägar som Högskoleverkets anvisar som universitetet ska följa.
Rektorn har att välja mellan
1: Att ändra arbetsord-ningen så att akademistyrel-sen inte längre har befogenhet att besluta i frågor som rör resurser till forskning, forskarutbildning och grundutbildning.
2: Att slå samman de tre fakulteterna och göra hela Sahlgrenska akademin till en enda fakultet. Då måste aka-demistyrelsen ersättas av en vald fakultetsnämnd.
Om universitetets styrelse bestämmer sig för det första alternativet lovar/hotar Högskoleverket att det ska följa upp hur ansvarsfördelningen mellan akademistyrelsen och fakultetsnämnderna fungerar.
Från officiellt håll vid Göteborgs universitet råder nu tystnad.
Rektor Bo Samuelsson vill inte uttala sig för Universitetsläraren utan låter hälsa att han inte har något nytt att tilllägga.
– Det är för tidigt i den fortsatta utredningen att säga något, säger Gunilla Dörner Buskas, chef för rektors kansli vid Göteborgs universitet.
Resultatet av utredningen ska rektor presentera för universitetets styrelse vid nästa sammanträde 13 september. Högskoleverket kräver besked senast 20 september.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023