Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF SÄGER KLART NEJ TILL EXAMINATIONSNÄMNDER

1 juni, 2002
Universitetsläraren

SULF säger nej till att införa examinationsnämnder, där studenter kan begära omprövning av betyg. Det framgår av SULF:s remissvar till Utbildningsdepartementet på Högskoleverkets förslag till 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet. Ett av förslagen går ut på att införa examinationsnämnder vid varje högskola.
– SULF:s grundläggande utgångspunkt är att examinationen i den svenska högskolan är en integrerad och viktig del av undervisningen, betonar SULF i remissvaret.

Fördjupad förståelse
Därmed kan SULF acceptera Högskoleverkets förslag att examinator i ett första steg ges en skyldighet att på begäran av en student ompröva ett betygsbeslut. En student måste ges tillfälle till en fördjupad förståelse av bedömningar i samband med examinationen, anser SULF.
Men när det gäller det andra steget, att ”införa en möjlighet att få en fullständig omprövning av betygsbeslut av examinationsnämnden” protesterar SULF.
– Tanken att någon nämnd skulle komma in i föreläsningssalen eller seminarierummet och ifrågasätta lärarens uppläggning av undervisningen framstår som otänkbar för de flesta. Det är inte fruktbart vare sig för läraren eller för studenterna med ett sådant ”inhopp” varken i den dagliga undervisningssituationen eller i bedömningen av en examinationsuppgift som är utryckt ur sitt sammanhang.
SULF fortsätter:
– Att två av ledamöterna i den föreslagna examinationsnämnden måste ha relevanta ämneskunskaper gör dessvärre ingen skillnad i detta avseende. För en kvalificerad och relevant bedömning krävs i de flesta fall en betydligt större förtrogenhet med kursens olika delar och lärarens/examinators pedagogiska idéer och ambitioner än vad som normalt är fallet ämneskollegor emellan.
Om examinationsnämnder trots allt införs kan det få oönskade följder, skriver SULF:
– Om verkets förslag genomförs fullt ut, det vill säga att examinationsnämnden skall kunna ändra ett betygsbeslut som den finner oriktigt, finns en uppenbar risk att examinationen i högskolan på sikt kommer att trivialiseras. För att undvika risken att bli överprövad av en nämnd kan en lärare tänkas välja exa-minationsformer som är lättare att rätta, till exempel ”multiple choice”-frågor.

Vidta stärkande åtgärder
Visst ska studenternas rättssäkerhet uppmärksammas, anser SULF. Studenter ska inte behöva riskera att råka ut för examinatorer som gör felbedömningar.
SULF rekommenderar därför:
– Vidta åtgärder som stärker den akademiska läraren i den professionella rollen!
Sådana åtgärder är kompetensutveck-ling, pedagogiska utvecklingsprojekt eller att använda olika examinationsfor-mer. SULF har sedan länge förespråkat ett system med medbedömare i samband med examination. Ett sådant system är också positivt ur andra synpunkter:
– Genom utnyttjandet av medbedömare från annat lärosäte skulle erfaren-hetsutbytet beträffande examinationsformerna också komma att öka.
SULF har inga invändningar mot övriga punkter på Högskoleverkets lista med 20 förslag för att förbättra studenternas rättssäkerhet, bortsett förslaget att 40 timmars studievecka ska utredas vidare.
– Diskussioner om vad som är rimlig arbetsbelastning i olika typer av kurser och program hör naturligt hemma i de lokala organ – fakultetsnämnder, insti-tutionsstyrelser, programkommittéer etc – som fattar beslut om utbildningens innehåll och uppläggning och där såväl studenter som lärare finns representerade.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023