Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”SÅNT FÖREKOMMER INTE HOS OSS”

– På nästan alla arbetsplatser säger man att ”sånt förekommer inte hos oss” på tal om sexuella trakasserier, säger Dennis Kullman, handläggare på JämO. Men han tillägger att mörkertalet är stort, framför allt för att många tvekar att anmäla sexuella trakasserier eller för att arbetsgivare inte vet hur man ska hantera fall där det förekommer. Ett nyckelord i sammanhanget är ”ovälkommet” och hanteringen bör skrivas in i den lokala jämställdhetsplanen.

1 juni, 2002
Universitetsläraren

På SULF:s konferens kring diskrimineringslagarna 9 april i Stockholm kommer bland annat detta att diskuteras. Men det blir också diskussion om lönediskriminering, åldersdiskriminering, lagen om likabehandling i högskolan, samt diskriminering inom områden som bevakas av DO (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering), HO (Handikappombudsmannen) och HomO (Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning).
Dennis Kullman ska tala om jämställdhet.
– När det gäller sexuella trakasserier ställer Jämställdhetslagen två krav på arbetsgivare – att de förebygger att det inträffar och om det ändå händer snabbt sätter stopp för händelsen och utreder. Därför måste en arbetsgivare i sin jämställdhetsplan vid sidan av andra jämställd-hetsfrämjande åtgärder ha beskrivet vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra och förebygga sexuella trakasserier.

Prata om företeelsen
Han understryker att det bör finnas en konkret plan, där det framgår att det finns minst två personer, till exempel en facklig representant och en personalchef, som en sexuellt trakasserad person kan vända sig till. Poängen med att utse två personer är bland annat att undvika en situation där den ena är den som trakasserar.
– I Jämställdhetslagen står det att man ska förebygga förekomsten av sexuella trakasserier. Man kan till exempel ordna utbildningsdagar.
Han konstaterar att det är lugnast för alla parter att prata om företeelsen innan något har hänt. Och det bör finnas en tydlig handlingsplan för hur man ska agera när en situation av sexuella trakasserier dyker upp.
– I ett sådant läge står ord mot ord och det kan vara svårt att prata om det.
Många vet inte hur man definierar sexuella trakasserier, fortsätter Dennis Kullman.
– Nyckelordet är ”ovälkommet”. Det handlar om ovälkommen uppmärksamhet i form av ord, mejl, beröringar och så vidare.

Måste säga ifrån
Men det kan också handla om trakasserier som generaliseringar av kvinnliga respektive manliga egenskaper, osynliggörande och undanhållande av information.
– Den utsatta måste säga ifrån att det är ovälkommet. Om den ovälkomna uppmärksamheten fortsätter, efter att den utsatta har sagt ifrån, handlar det om sexuella trakasserier. I ett sådant läge ska det finnas en handlingsplan som klart och tydligt talar om vart den utsatta ska vända sig och hur arbetsgivaren ska agera.
Han tillägger att alla på arbetsplatsen ska känna till handlingsplanen.

Kan bli uppsagd
Då kanske allt kan redas ut på ett tidigt stadium. Men om det inte fungerar finns möjligheten att till exempel ge en varning eller omplacera den trakasserande.
– Den trakasserande kan till och med i svåra fall bli uppsagd, säger Dennis Kullman.
Definitionen av sexuella trakasserier skrevs in i jämställdhetslagen så sent som 1998. Här sägs också att en arbetsgivare måste utreda fall där någon känner sig sexuellt trakasserad, samt vidta åtgärder. Om inga åtgärder vidtas kan arbetsgivaren tvingas betala skadestånd till den utsatta.
– Många ringer till JämO, men det är i första hand facket på arbetsplatsen, som ska driva ärendet. Om det av någon anledning inte fungerar kan JämO göra utredningen till exempel om bägge parter tillhör samma fack.

Maktmissbruk
Oftast handlar sexuella trakasserier om att en kvinna blir trakasserad av en man. Men den omvända situationen är inte ovanlig.
– Sexuella trakasserier är ofta ett uttryck för maktmissbruk. Därför förekommer det ibland på arbetsplatser där det ena könet dominerar stort över det andra. Som exempel på tal om män som blir trakasserade brukar jag nämna arbetsplatser som dagis, där en ung man kan vara utsatt för sexuellt trakasserande kvinnor, eller sjukhus, där en manlig sjukskötare kan bli föremål för kvinnliga sjuksköterskors sexuella trakasserier.
Sedan 1 mars, när likabehandlings-lagen trädde i kraft, har studenter så gott som samma rättigheter som arbetstagare på arbetsmarknaden.
– Det gäller också studenter som blir utsatta för sexuella trakasserier. I ett första skede måste högskolan utreda omständigheterna om någon känner sig sexuellt trakasserad.
Under våren kommer JämO och de övriga ombudsmännen att resa runt till högskolor och universitet för att informera om den nya lagen.
De kommer också att berätta att ytterligare en diskrimineringslag är på väg, nämligen förbud mot åldersdiskrimine-ring.
– Det finns ett EU-direktiv, som måste införlivas med svensk lagstiftning, som handlar om förbud mot åldersdiskrimi-nering. Det innebär att regler om åldersdiskriminering måste skrivas in i den svenska lagstiftningen inom två år.

Lönediskriminering
På SULF:s konferens om diskrimineringslagarna kommer även lönediskriminering att diskuteras.
Sedan årsskiftet, när förändringarna i Jämställdhetslagen trädde i kraft, gäller att alla löner ska kartläggas och analyseras, samt att löneskillnader som beror på kön ska åtgärdas inom tre år och en handlingsplan för jämställda löner upprättas.
– I snitt är kvinnors löner 20 procent lägre än mäns, men mycket kan förklaras med erfarenhet, ålder och så vidare. Man brukar komma ner till 8 procent som är en ”osaklig” skillnad det vill säga beror på kön. Det är här den nya lagen kan tilllämpas, säger Dennis Kullman.
En förutsättning är dock att det handlar om jämförbara yrken (lika eller likvärdiga arbeten).
När det gäller regler och förordningar inom de övriga ombudsmännens områden kommer företrädare för dessa att redovisa vad som gäller.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023