Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ledare

1 juni, 2002
Universitetsläraren

SULF är medlem av den fackliga organisationen Education International (EI), som har mer än 25 miljoner lärarmedlemmar världen över, varav 1 miljon inom högre utbildning. Den konferens om aktuella spörsmål för högre utbildning och forskning som ägde rum i mitten av mars genomfördes i en tid av problem, utmaningar och oro.
De amerikanska kollegerna var av förståeliga skäl starkt påverkade av ”September 11” och världshändelserna därefter. Inom den amerikanska universitetsvärlden har frågan om den enskilda lärarens akademiska frihet – och yttrandefrihet – ställts på sin spets genom avskedandet av en professor med palestinsk bakgrund vid ett universitet i Florida. AAUP, som är det amerikanska professorsförbundet, har i ord och handling kraftfullt och på ett beundransvärt sätt protesterat mot beslutet. Jane Buck och Mary Burgan, ordförande respektive generalsekreterare, bedriver en aktiv opinionsbildning för att förhindra alla inskränkningar i den akademiska friheten.

PRESIDENT BUSH FÖRETRÄDER den nya intole-ransen, och hans linje får stöd av bland annat starka kommersiella intressen, som gärna ser att universiteten blir mera fogliga och försvagas som kritiska samhällsröster. SULF stöder de amerikanska kollegerna. Det är viktigt att stå upp mot den förenkling av diskussionen om svåra frågor som universitetsfienderna representerar. Även vid svenska universitet utbreder sig enligt många vittnesmål en tystnadens kultur som är illavarslande.
Det är kanske så att alltför mycket av debatten och besluten här i Sverige har handlat om decentraliseringen och den institutionella autonomin för universitet. Alldeles för lite omsorg har ägnats åt den enskilde lärarens frihet i yrkesutövningen. Händelserna i USA visar i så fall vådan av denna utveckling, där diskussionen i kölvattnet av den 11 september också tydligt visar de nära beröringspunkterna mellan universitetens och pressens frihet.
Världen över trängs universitet och högskolor alltmer av olika privata finansiella intressen. Dessa ifrågasätter öppet eller i det fördolda utbildning som ”a public good” och driver linjen att den ska kommersialiseras. Universitetsläraren har tidigare här på ledarplats uppmärksammat strävandena inom världshandelsorganisationen WTO. Där finns krafter som vill lägga högre utbildning under de ”trades and services” som ska regleras i de kommande frihandelsförhandlingarna enligt GATS. En sådan utveckling innebär att nationella behörighetskrav, examinationsfordringar, regler för anställning och befordran kan anmälas som handelshinder och underkännas av världshandelsorganisationen!
Det är en oacceptabel utveckling som hotar den högre utbildningens funktion att kritiskt pröva, sprida och att etablera ny kunskap. Därmed undergrävs universitetens speciella status som en plats för intellektuell verksamhet. Kommersialisering är inte universitetens och högskolornas ”mission”.

KOLLEGERNA I AUSTRALIEN har sett tydliga konsekvenser av att vinstgivande utbildningsföretag växer samman med universiteten. Inom det transnationella Universitas 21 (U21) gör företaget egna kurser, sköter antagning och kontrollerar den studentdatabas som successivt byggs upp. De inblandade universiteten förlorar kontrollen över kvalitetssäkringen, som sköts av en underavdelning till det vinstdrivande företaget. Det är lätt att förutse att kraven på resultat och produktivitet kommer att påverka de kvalitetsfordringar som ställs. Och de medverkande universiteten ställer upp aningslöst med sitt goda namn, sitt varumärke, för att möjliggöra denna utveckling! Lärarnas arbete delas upp i småbitar och deras intellektuella rättigheter går förlorade. Det finns nära länkar mellan kommersiella överväganden, korttidsanställ-ningar och tystnaden inom forskning och utbildning.
Kvalitetssäkring och ackreditering är nyckelåtgärder mot kommersialism. Institutionella och nationella system för kvalitetssäkring och ackreditering måste skyddas mot intrång av globaliserade och kommersiellt drivna system. De ideologier som driver fram kommersialismen underminerar den akademiska friheten och befrämjar kortsiktiga och snävt instrumentella synsätt på akademiskt arbete.

GÖRAN BLOMQVIST
Förbundsdirektör i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023