TEMPOT ÖKAR I AVTALSRÖRELSEN

Mycket återstår i de pågående avtalsförhandlingarna för statligt anställda. Men nu höjs tempot för att om möjligt träffa nytt avtal före påsk. En avgörande fråga för SACO-S i de fortsatta förhandlingarna med Arbetsgivarverket är att åstadkomma en bättre balans mellan de lokala parterna. SACO-S har yrkat att det ska vara möjligt att frigöra sig från fredsplikten på de myndigheter där man inte blir överens i de lokala förhandlingarna.
I början av mars blev parterna preliminärt överens om de avsnitt som behandlar löneprinciperna och den lokala lönebildningen. Parterna har också diskuterat frågan om tidsplan för det lokala lönerevisionsarbetet.
I de preliminära avtalstexterna uppmärksammas särskilt att det inte får uppstå osaklighet i den lokala lönebild-ningen, bland annat mot bakgrund av de förbud mot lönediskriminering som gäller enligt lag.
SACO-S och Arbetsgivarverket har också inlett arbetet med att utforma en gemensam information rörande avtalet. Syftet är att den lokala lönebildningen skall fungera bättre.
Vid några få högskolor pågår fortfarande de lokala löneförhandlingarna för år 2001. Det går alltså ännu inte att redovisa ett definitivt resultat för avtalsåret. Snittlönerna för alla statligt anställda kan emellertid uppskattas ha ökat med cirka 4,2 procent under 2001, vilket är i nivå med den övriga arbetsmarknaden.

BJÖRN BIRATH


Kategorier: Arkiv