Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

NYTT PENSIONSAVTAL FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 januari, 2002
Universitetsläraren

Arbetsgivarverket, SACO-S, SEKO och OFR träffade strax före jul en preliminär överenskommelse om nytt pensionsavtal för statligt anställda.
Avtalet tillämpas från och med den 1 januari 2003.
Genom avtalet införs en avgiftsbestämd avtalspension som ger de anställda möjlighet att påverka sin pension genom individuella val.
Det nya avtalet ersätter successivt delar av dagens för-månsbestämda avtalspension. För inkomstdelar över 7,5 inkomstbasbelopp, cirka 23 500 kronor per månad, bibehålls en förmånsbestämd avtalspension som är 60 procent. Det innebär att nuvarande förmånsbestämda pension som är 65 procent över 7,5 inkomstbasbelopp dels ersätts med en förmånsbe-stämd pension som är 60 procent dels en avgiftsbestämd del.
Den nuvarande förmånsbestämda pensionen som är 10 procent av inkomstdelarna under 7,5 inkomstbasbelopp ersätts i sin helhet med den nya avgiftsbestämda pensio-nen.
Den nya avtalspensionen tjänas in från 23 års ålder. Arbetsgivaren avsätter en avgift som är lika med 2,3 procent av den anställdes lön. Den anställde får möjlighet att placera avgiften i fondförsäkring eller traditionell livförsäkring. Parterna fortsätter förhandlingarna om hur systemet i den delen skall utformas.
Den kompletterande pen-sionen för statligt anställda, KÅPAN, höjs genom det nya avtalet. Avgiften till KÅPAN höjs i två steg till 1,9 procent från och med den 1 januari 2003 och till 2,0 procent av den anställdes lön från och med den 1 januari 2004.
För närvarande är den avgift som tillgodoräknas den anställde lika med 1,5 procent.
Avgiften till KÅPAN placeras av FSO, den särskilda försäkingsföreningen för det statliga området.
Genom det nya avtalet införs en möjlighet för statligt anställda att få delpension från 61 års ålder. Den nya delpensionen är lika med 60 procent av inkomstminsk-ningen. En anställd som går ner från heltid till halvtid kan inklusive delpension därmed behålla 80 procent av in-komsten. En anställd som går ner till 75 procent av heltid kan genom delpensionen behålla 90 procent av inkomsten.
Efterlevandepensionen blir genom det nya avtalet en temporär pension som betalas ut i sex år.
Övergången till det nya systemet sker successivt från och med den 1 januari 2003. De som är födda 1942 eller tidigare berörs inte alls av den nya avgiftsbestämda avtals-pensionen. Möjligheten till delpension gäller emellertid alla statligt anställda som är mellan 61 och 65 års ålder även de som är födda 1942 eller tidigare.

ETT BRA AVTAL
Det nya pensionsavtalet för statligt anställda är ett bra avtal. Systemet med en avgiftsbaserad avtalspension och en förmånsbaserad del över 7,5 inkomstbasbelopp bör sammantaget resultera i bättre avtalspensioner än nuvarande system. Det visar de kalkyler med försiktiga avkastningsantaganden, som SACO-S tagit fram under förhandlingarna.
Den nya delpensionen för statligt anställda intresserar många medlemmar. Möjligheten att minska arbetsinsatsen från 61 års ålder uppskattas av medlemmar som vill trappa ner arbetsinsatsen i stället för att sluta helt från 61 års ålder. Det är inte realistiskt att sluta helt vid 61 års ålder eftersom pensionen då urholkas alltför mycket för de flesta.
Avtalet gäller alltså från och med den 1 januari 2003.
Parterna skall dessförinnan komma överens om formerna för att välja förvaltare av de nya pensionsavgifter som de anställda disponerar. Tidigast under hösten blir det fråga om att statligt anställda får möjlighet att välja fond- eller försäkringsbolag
Både inom den kommunala och den privata sektorn förestår förhandlingar om nya pensionsavtal. Det är troligt att konstruktionerna i det nya pensionsavtalet för statligt anställda även intresserar parterna inom övriga avtalssektorer.

BJÖRN BIRATH

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023