Lärosätenas holdingbolag

I drygt 25 år har lärosätena haft möjlighet att bilda holdingbolag för att kunna bedriva kommersiell verksamhet i syfte att öka flödet av forskningsresultat till näringslivet. Holdingbolagen, som kopplas till den tredje uppgiften, ska bidra till innovation och nyttiggörande. Modellen är dock omdiskuterad och har upprepade gånger kritiserats bland annat för bristande affärsmässighet, otydlig styrning från regeringens sida och svagheter i lärosätenas förvaltning. Många betraktar holdingbolagen som en udda fågel i det akademiska landskapet.