FLER KVINNOR BORDE SÖKA BEFORDRING TILL PROFESSOR

Kvinnliga lektorer som söker befordring har inte sämre chanser än män att bli professorer. Men det är färre kvinnor som söker och därför har befordringsreformen inte medfört någon större ökning av andelen kvinnliga professorer i Sverige. Det konstaterar Högskoleverket i en delrapport i utvärderingen av den stora befordringsreformen 1999.

NYTT LÖNEAVTAL PÅ VÄG. KLART FÖRE PÅSK?

Förhandlingarna inom staten om nytt centralt löneavtal, RALS 2002, inleddes i slutet av januari. Parterna, det vill säga Arbetsgivarverket och organisationernaSACO-S, OFR och SEKO, har ambitionen att träffa avtal före utgången av mars månad enligt den tidplan som gäller.Förhandlingskartellen SACO-S, som SULF tillhör, yrkar på en tvåårig avtalsperiod med sista året uppsägningsbart. Arbetsgivarverket föreslår att […]

Ledare

Förmodligen har ingen annan fråga de senaste åren åstadkommit så mycket debatt och dispyt som befordringsreformen. Vi har tidigare beskrivit hur riksdagen genom en par olika beslut radikalt försämrade de ekonomiska förutsättningarna för reformen. Universitet och högskolor förlorade på så sätt cirka 300 miljoner, pengar som skulle ha givit de befordrade en rättvis lönehöjning och […]

PEDAGOGISK SKICKLIGHET OBÖNHÖRLIGT KRAV FÖR PROFESSORSTJÄNST

Pedagogisk skicklighet ska väga lika tungt som vetenskaplig skicklighet när en professor anställs. Det är ett krav för anställning som funnits i flera år. Ändå dyker det fortfarande upp fall i Överklagandenämnden för högskolan, där sökande anser att den vetenskapliga skickligheten överskuggar bristen på pedagogisk skicklighet. Väger inte upp–Det ena kan inte uppväga det andra, […]

Debatt

Lantmätare är en liten, men viktig yrkesgrupp här i landet. Fastighetsbildning, ledningsdragning m m kräver förrättningar som leds av lantmätare.Lantmätare har en tvärvetenskaplig kompetens, där kunskaper i juridik, ekonomi, teknik och miljöfrågor spelar en framträdande roll. Traditionellt har utbildningen bedrivits på KTH i Stockholm och vid LTH i Lund, men kunskapsbehovet är speciellt. Lantmätare är […]

Debatt

I Universitetsläraren nr 20/2001 ifrågasätter Ann Fritzell universitetskanslerns uppgifter och därmed de faktauppgifter som återfinns i Högskoleverkets Årsrapport 2001 vad gäller pensionsavgångar bland högskolelärare. Enligt Fritzell uppger Högskoleverket att 25 procent av lärarna pensioneras den närmaste tioårsperioden. Själv kommer hon fram till att det är 35 procent av lärarna som pensioneras under denna tid.Vad är […]

Krönika

I Storbritannien har nyligen resultatet av utvärderingen av universitetens forskning, the research assesment excercise (RAE), publicerats. Det är universitetens forskningsmiljöer som granskas och betygsätts på en skala från 1 till 5 eller rent av 5* där det senare är allra bäst. En stor del av de statliga forskningsanslagen fördelas efter utfallet i värderingen, men inget […]

SULF GER UT NY DEBATTBOK

Den senaste boken i SULFs skriftserie är ”Högskolan i förändringarnas tidsålder”. Det är en debattbok med ett perspektiv på 40 år och den består av tänkvärda bidrag från flera författare.Redaktörer för skriften är förbundsdirektör Göran Blomqvist, som skrivit om ”Entreprenörer och akademiska kapitalister”, och Thorsten Nybom, forskningsledare vid Blekinge Tekniska Högskola.Dan Brändström, VD för Riksbankens […]

FACKLIG SERVICE UTOMLANDS

I slutet av november 2001 slöt SULF avtal med systerförbunden i Finland, Norge, Danmark och Storbritannien om ömsesidig facklig service åt de medlemmar som tillfälligt arbetar i respektive land.Avtalet innebär att en SULF-medlem som under en period är verksam till exempel vid ett brittiskt universitet kan kontakta representanterna för AUT (Association of University Teachers) och […]

Debatt

Under den oskyldiga rubriken ”Löneskillnader inget att förundras över” (Universitetsläraren nr. 19 26 november 2001) döljer sig en ogenomtänkt diatrib författad av prof. Lars Brink vid Chalmers tekniska högskola. Brinks artikel är skriven i reaktion på en undersökning som visar att lärosätens status – i hans framställning lika med kvalitet – påverkar studenternas löner när […]