FLER KVINNOR BORDE SÖKA BEFORDRING TILL PROFESSOR

Kvinnliga lektorer som söker befordring har inte sämre chanser än män att bli professorer. Men det är färre kvinnor som söker och därför har befordringsreformen inte medfört någon större ökning av andelen kvinnliga professorer i Sverige. Det konstaterar Högskoleverket i en delrapport i utvärderingen av den stora befordringsreformen 1999.

NYTT LÖNEAVTAL PÅ VÄG. KLART FÖRE PÅSK?

Förhandlingarna inom staten om nytt centralt löneavtal, RALS 2002, inleddes i slutet av januari. Parterna, det vill säga Arbetsgivarverket och organisationernaSACO-S, OFR och SEKO, har ambitionen att träffa avtal före utgången av mars månad enligt den tidplan som gäller.Förhandlingskartellen SACO-S, som SULF tillhör, yrkar på en tvåårig avtalsperiod med sista året uppsägningsbart. Arbetsgivarverket föreslår att […]

Ledare

Förmodligen har ingen annan fråga de senaste åren åstadkommit så mycket debatt och dispyt som befordringsreformen. Vi har tidigare beskrivit hur riksdagen genom en par olika beslut radikalt försämrade de ekonomiska förutsättningarna för reformen. Universitet och högskolor förlorade på så sätt cirka 300 miljoner, pengar som skulle ha givit de befordrade en rättvis lönehöjning och […]

PEDAGOGISK SKICKLIGHET OBÖNHÖRLIGT KRAV FÖR PROFESSORSTJÄNST

Pedagogisk skicklighet ska väga lika tungt som vetenskaplig skicklighet när en professor anställs. Det är ett krav för anställning som funnits i flera år. Ändå dyker det fortfarande upp fall i Överklagandenämnden för högskolan, där sökande anser att den vetenskapliga skickligheten överskuggar bristen på pedagogisk skicklighet. Väger inte upp–Det ena kan inte uppväga det andra, […]

Debatt

Lantmätare är en liten, men viktig yrkesgrupp här i landet. Fastighetsbildning, ledningsdragning m m kräver förrättningar som leds av lantmätare.Lantmätare har en tvärvetenskaplig kompetens, där kunskaper i juridik, ekonomi, teknik och miljöfrågor spelar en framträdande roll. Traditionellt har utbildningen bedrivits på KTH i Stockholm och vid LTH i Lund, men kunskapsbehovet är speciellt. Lantmätare är […]

Debatt

I Universitetsläraren nr 20/2001 ifrågasätter Ann Fritzell universitetskanslerns uppgifter och därmed de faktauppgifter som återfinns i Högskoleverkets Årsrapport 2001 vad gäller pensionsavgångar bland högskolelärare. Enligt Fritzell uppger Högskoleverket att 25 procent av lärarna pensioneras den närmaste tioårsperioden. Själv kommer hon fram till att det är 35 procent av lärarna som pensioneras under denna tid.Vad är […]

Krönika

I Storbritannien har nyligen resultatet av utvärderingen av universitetens forskning, the research assesment excercise (RAE), publicerats. Det är universitetens forskningsmiljöer som granskas och betygsätts på en skala från 1 till 5 eller rent av 5* där det senare är allra bäst. En stor del av de statliga forskningsanslagen fördelas efter utfallet i värderingen, men inget […]

Ledare

Tidningsdebatten mellan Thomas Östros och forskarna om grundforskningens villkor vid svenska universitet fortsätter. Forskarna är djupt oroliga för att de bristande resurserna nu äventyrar vår plats bland kunskapsnationerna i västvärlden. Viktiga resultat och idéer kan helt enkelt inte utvecklas och tas tillvara i vårt land. Allvaret i situationen har även uppmärksammats inom det ledande svenska […]

NYTT PENSIONSAVTAL FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Arbetsgivarverket, SACO-S, SEKO och OFR träffade strax före jul en preliminär överenskommelse om nytt pensionsavtal för statligt anställda.Avtalet tillämpas från och med den 1 januari 2003. Genom avtalet införs en avgiftsbestämd avtalspension som ger de anställda möjlighet att påverka sin pension genom individuella val. Det nya avtalet ersätter successivt delar av dagens för-månsbestämda avtalspension. För […]

Debatt

I en artikel som publicerades den 17 december hävdar Lars Pettersson bland annat att Högskoleverkets uppföljningar ger tillräcklig information om effekterna av utbyggnaden av den högre utbildningen. Nedan ger jag exempel som pekar i en annan riktning. Högskoleverkets uppföljningar är inriktade på att pröva examenstillstånd samt granska utbildningens innehåll, genomförande och organisation. Uppföljningarna är viktiga […]